Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00312 - Rustoordstraat. Wegeniswerken. SWOU12236 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 24/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00312 - Rustoordstraat. Wegeniswerken. SWOU12236 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2022_DCME_00312 - Rustoordstraat. Wegeniswerken. SWOU12236 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

projectdefinitie en concept

goedkeuring districtscollege

 

10 maart 2022

78

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

1 april 2022

2476

info bewoners

participatiemoment 

21 april 2022

 

adviezen

jeugdraad

27 april 2022

 

cultuurraad

28 april 2022

 

sportraad

3 mei 2022

 

seniorenraad

19 mei 2022

 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein

3 oktober 2022

 

Het districtscollege keurde in zitting van 10 maart 2022 (jaarnummer 78) de projectdefinitie en het concept voor de wegeniswerken in de Rustoordstraat, district Merksem, goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Het college keurde in zitting van 1 april 2022 (jaarnummer 2476) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

Het studiebureau S.Built, in opdracht van water-link in samenwerking met Aquafin, heeft het concept vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

Het studiebureau S.Built, in opdracht van water-link in samenwerking met Aquafin, maakte een definitief ontwerp op. Er zijn ten opzichte van de projectdefinitie en het concept volgende wijzigingen aangebracht:

 • de centrale groenzones zijn verder uitgewerkt. Ze zijn plaatselijk verdiept aangelegd in functie van regenwaterinfiltratie, met een aantal stapstenen als speelelement en lage keermuren langs de rijweg ter bescherming van het groen. 
 • de volledige verharding watert af richting de verschillende groenzones en plantvakken, met een noodoverstort naar de nieuwe regenwaterriolering.
 • aan de blinde gevel van Bredabaan 632 is de zone in grasbetontegels vervangen door een extra plantvak.
 • de locatie van de fietsbeugels is geoptimaliseerd in functie van de draaicirkels voor brandweer.
 • er komt een zitbank naast het plantvak ter hoogte van de Van Heybeeckstraat.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 17 plaatsen in de bestaande toestand naar 15 plaatsen in de nieuwe toestand. Op de parking van de bibliotheek worden de afmetingen van enkele parkeerplaatsen geoptimaliseerd zodat deze beter bruikbaar zijn.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans: de twee bestaande bomen in de straat worden gerooid en er komen vijf nieuwe bomen. Het gaat om volgende soorten: Liquidamber styraciflua (twee, centrale groenzones), Acer pseudoplatanus (twee, kopse groenzones) en Carpinus betulus (één, ter hoogte van parking). 

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Rustoordstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld. Zo wordt alle regenwater dat op de straat valt in eerste instantie opgevangen in de groenzones, waar het in de bodem kan infiltreren. Er is wel telkens een noodoverstort voorzien op de nieuwe RWA-leiding.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Rustoordstraat is een lokale straat.

Inspraak

Het participatiemoment voor de bewoners ging door op 21 april 2022.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2300-2400/5072500000/224/2MER010102M01300/2ME090200.

Adviezen

Jeugdraad zitting van 27 april 2022 Gunstig advies
Cultuurraad zitting van 28 april 2022 Gunstig onder voorwaarden

Vraag om een kunstwerk te voorzien op het pleintje voor de begraafplaats.
Dit pleintje zit niet mee in het projectgebied. Een kunstwerk is niet voorzien binnen het projectbudget.

Sportraad zitting van 3 mei 2022 Gunstig advies
Seniorenraad zitting van 19 mei 2022 Gunstig onder voorwaarden
 • Vraag om goede verkeerssignalisatie te voorzien.
  Deze wordt voorzien volgens de wettelijke bepalingen.
 • Geen te grote bomen zodat er geen zicht- en lichtbelemmering voor bewoners is. Geen bomen met kleine wilde appeltjes.
  Er zijn geen fruitbomen voorzien. De bomen zullen op termijn uitgroeien tot grote bomen. Ze staan wel op voldoende afstand van de gevels.
 • Aan de kruispunten is lage groenbeplanting aan te raden. Hoge beplanting belemmert het zicht op het kruispunt, wat gevaar meebrengt.
  Er komt geen hoge beplanting.
Coördinatieoverleg Openbaar Domein zitting van 3 oktober 2022 Gunstig onder voorwaarden
 • De fietsbeugels ter hoogte van de Bredabaan dienen te worden verplaatst, rekening houdend met de in- en uitrijdbewegingen van de parkeerplaatsen.
  Dit werd aangepast.
 • De toegangspoort “zone 30” en bijhorende infrastructuur dient te worden verplaatst naar het einde van de straat, en ingericht conform de richtlijnen van het Draaiboek Openbaar Domein.
  Dit werd aangepast.
 • De technische opbouw van de bioswales wordt gefinaliseerd in samenspraak met Stadsbeheer/Groen.
  Dit werd opgenomen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein
2MER010102M01300 - SWOU12236 Rustoordstraat

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (9 november 2022) voor de wegeniswerken in de Rustoordstraat, district Merksem, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht geven aan Water-link in samenwerking met Aquafin om:
  • opdrachtdocumenten opmaken.
  • opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken


Bijlagen

 • 20220421_12236_PD_CON_verslag_participatiemoment.pdf
 • 20220427_12236_PD_CON_advies_jeugdraad.pdf
 • 20220428_12236_PD_CON_advies_cultuurraad.pdf
 • 20220503_12236_PD_CON_advies_sportraad.pdf
 • 20220519_12236_PD_CON_advies_seniorenraad.pdf
 • 20221114_12236_DO_BT_NUTS.pdf
 • 20221114_12236_DO_INH.pdf
 • 20221114_12236_DO_INPL.pdf
 • 20221114_12236_DO_LEG.pdf
 • 20221114_12236_DO_NT.pdf
 • 20221114_12236_DO_NT_afwatering.pdf
 • 20221114_12236_DO_NT_BW.pdf
 • 20221114_12236_DO_NT_DET_1.pdf
 • 20221114_12236_DO_NT_DET_2.pdf
 • 20221114_12236_DO_NT_DET_3.pdf
 • 20221114_12236_DO_NT_DP.pdf
 • 20221114_12236_DO_NT_RIO.pdf
 • 20221114_12236_DO_NT_RIO_DET.pdf
 • 20221114_12236_DO_NT_TDP.pdf