Terug
Gepubliceerd op 02/02/2023

2022_DCME_00296 - District Merksem. Rodeloopstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 10/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00296 - District Merksem. Rodeloopstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DCME_00296 - District Merksem. Rodeloopstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Rodeloopstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;    
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 11 september 2000 (jaarnummer 1367);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Merksem Heide". 

Het college keurde in zitting van 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de 'Principenota voor Speed pedelecs in Antwerpen' goed. De signalisatie op het fietspad wordt aangepast conform deze principenota.
Op 10 april 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Rodeloopstraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
De kruispunten met Klaverbloemstraat, Lupinestraat en Kruisbaanvelden werden heraangelegd waarbij een verhoogde inrichting werd aangebracht. Op de verbindingsweg ter hoogte van het sportcentrum werden vier nieuwe parkeerplaatsen voor personen met een handicap ingericht.
Het aanvullend reglement wordt tevens geactualiseerd.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • de signalisatie van het fietspad langs de even zijde wordt aangepast conform de principenota (artikel 1). De verkeersborden D9 (deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A) worden vervangen door D7 (fietspad) met onderbord M7 (bromfietsers klasse B verboden);
 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap tegenover huisnummer 55 (artikel 3).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Rodeloopstraat op nummer 55, voldoet aan de voorwaarden;
 • bij de heraanleg van de drie kruispunten werden vier nieuwe parkeerplaatsen voor personen met een handicap ingericht. Deze worden mee opgenomen in het reglement (artikel 3);
 • op de verbindingsweg ter hoogte van het sportcentrum werden ook vier nieuwe parkeerplaatsen voor personen met een handicap ingericht. Deze worden mee opgenomen in het reglement (artikel 3);
 • het verdrijvingsvlak van tegenover huisnummer 1 tot 7 is niet meer van toepassing na de heraanleg en wordt verwijderd uit het reglement;
 • de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Klaverbloemstraat werd na de heraanleg niet meer voorzien en wordt verwijderd uit het reglement (artikel 6);
 • de locatie van de markering van de parkeervakken, langs de even zijde, wordt aangepast aan de huidige situatie in de straat (artikel 7);
 • op de verbindingsweg ter hoogte van het sportcentrum werd een toegangsverbod voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken, uitgezonderd laden en lossen, ingevoerd. Dit wordt opgenomen in het reglement (artikel 10);
 • het parkeerverbod op de verbindingsweg ter hoogte van het sportcentrum, langs de zijde van dit centrum, wordt aangepast in functie van de inrichting van de vier nieuwe parkeerplaatsen voor personen met een handicap (artikel 11);
 • het stilstand- en parkeerverbod op de verbindingsweg ter hoogte van het sportcentrum, langs de zijde van het plein, over een afstand van tien meter, wordt niet meer voorzien. Dit verbod situeert zich tegenover vier haakse parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Om het in- en uitrijden van deze plaatsen mogelijk te maken, is het hier sowieso verboden om stil te staan of te parkeren.

De parkeerbalans is negatief: er is een vermindering met 24 parkeerplaatsen. De nieuwe aangelegde verkeersplateaus op de drie kruispunten zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid verhoogt en de oversteekbaarheid van de kruispunten voor voetgangers en fietsers verbetert.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld; 
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 27 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Rodeloopstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad  van 11 september 2000 (jaarnummer 1367).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20000911_GR_1367.pdf
 • 20221017_MVPL 55.pdf
 • 20221017_rodeloop nt_plan 1.pdf
 • 20221017_rodeloop nt_plan 2.pdf
 • 20221017_rodeloop nt_plan 3.pdf
 • 20221017_rodeloop nt_plan 4.pdf
 • 20221017_rodeloop nt_plan 5.pdf
 • 20220912_bijlage avr .pdf