Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00293 - Glassstraat. Opdracht SWOU12758A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 10/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00293 - Glassstraat. Opdracht SWOU12758A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2022_DCME_00293 - Glassstraat. Opdracht SWOU12758A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 juni 2021 (jaarnummer 154) gunde het districtscollege de opdracht SWOU12758A, voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding, in de Glasstraat, district Merksem, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816, tegen de som van 25.354,81 EUR (exclusief btw).

Het bedrag dat met de oorspronkelijke bestelbon werd vastgelegd is niet toereikend.

Argumentatie

Bij aanvang van de werken in oktober 2021 werd de werkzone afgegraven en bleken er ondergrondse bakken van verschillende nutsmaatschappijen te zitten. Dit was niet voorzien, en de deksels zaten niet op de juiste hoogte om ingepast te worden in de nieuwe parkeerstrook. Om de nutsmaatschappijen tijd te geven om de bakken aan te passen / te vernieuwen werden de wegeniswerken voor onbepaalde duur stilgelegd. De te plaatsen betonmaterialen waren op dat moment al geleverd en dienden opnieuw afgevoerd te worden.
In februari 2022 werden de wegeniswerken hervat. Na plaatsing van de steenslagfundering bleek deze onvoldoende verdichtbaar door het aanwezige (grond)water. Er werd beslist de (natte) steenslagfundering af te voeren en een drainage te plaatsen onderin de nieuwe fundering. Samen met een onder- en bovenlaag in geotextiel werd de vereiste draagkracht bekomen.

Bij gunning werd bestelbon 4005454851 opgemaakt voor een bedrag van 33.747,25 EUR, inclusief btw . Om de te verwachten vorderingsstaten te betalen moet een bedrag van 19.488,33 EUR inclusief btw worden vastgelegd.

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 6 december 2018 (jaarnummer 345) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Glasstraat is een  lokale straat.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd correctiebestelbon 4105061808 opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein
2MER010102M02064 - SWOU12758 Glasstraat (parkeerstrook in berm)

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling 4105061808 goed voor een bedrag van 19.488,33 EUR (inclusief btw) voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding, in de Glasstraat, district Merksem. De werken werden, op basis van de opdracht SWOU12758A, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWOU12758A
Glasstraat

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

19.488,33 EURbudgetplaats:5072500000
budgetpositie:224
functiegebied:2MER010102M02064
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2ME090200
budgetperiode:2200
4105061808