Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00290 - Ondersteuning - Ondersteuningsproduct District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Humanitarian Welfare Association vzw. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 10/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00290 - Ondersteuning - Ondersteuningsproduct District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Humanitarian Welfare Association vzw. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring 2022_DCME_00290 - Ondersteuning - Ondersteuningsproduct District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Humanitarian Welfare Association vzw. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 oktober 2021 (jaarnummer 69) keurde de districtsraad de aanpassing 3e van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 25 maart 2021 (jaarnummer 20) keurde de districtsraad het ondersteuningsreglement voor Merksemse projecten goed. 

De organisatie Humanitarian Welfare Association vzw diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het ondersteuningsreglement voor Merksemse projecten. 

Dossier
Naam project
AanvragerDatum projectAanvraag
165416Internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwenHumanitarian Welfare Association vzw 25 november 2022500,00 EUR

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van volgende organisaties/personen voldoen aan de voorwaarden van het reglement en worden goedgekeurd:Humanitarian Welfare Association vzw

De ambtelijke voorbereiding adviseert:

projectnaamadvies ambtelijke voorbereidingvoorgestelde subsidie
Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwenDe ambtelijke voorbereiding vindt het een waardevol initiatief. Graag vernemen zij wel in bij de inhoudelijke evaluatie wat de samenwerking net inhoudt met de Stad Antwerpen. Eten en drinken komen niet in aanmerking voor subsidies.
360,00 EUR

Een aanvraagformulier dient minimum 6 weken voor aanvang ingestuurd te worden, het aanvraagformulier voor het project 'Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen ', ingediend door Humanitarian Welfare Association vzw werd wegens een laattijdige beslissing van de organisatie te laat ingediend. Het districtscollege gaat akkoord, ondanks de laattijdige beslissing van de organisatie en hierdoor de indieningstermijn niet kon gerespecteerd worden, om dit waardevolle evenement  te organiseren.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Het ondersteuningsreglement voor Merksemse projecten werd goedgekeurd op de districtsraad van 25 maart 2021 (jaarnummer 20).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2, 3, 4 en 5 bepalen dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal jeugdbeleid en lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning voor de Internationale Dag voor de uitbanning tegen geweld op vrouwen werd goedgekeurd door de administratief goedkeurder met bestelbon 4505145076.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege staat de afwijking van de indieningsdatum voor het project 'Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen' van de aanvrager Humanitarian Welfare Association vzw toe.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling voor de ondersteuning van 360,00 EUR aan de vereniging Humanitarian Welfare Association vzw voor het project 'Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen' goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 165416_aanvraag.pdf
  • 165416_begroting.pdf
  • 165416_advies_ambtelijke_voorbereiding.pdf