Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00295 - Fort van Merksem. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU12243A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 10/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00295 - Fort van Merksem. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU12243A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring 2022_DCME_00295 - Fort van Merksem. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU12243A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het vernieuwen van de openbare verlichting in het Fort van Merksem, district Merksem, vroeg de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een offerte aan Fluvius System Operator. Fluvius System Operator maakte een offerte met referentie 368824/ONT/PMI/2 op ten bedrage van 72.377,24 EUR exclusief btw.

Argumentatie

De werken omvatten:

 • Het leveren en plaatsen van:
  • 21 masten en 6 gevelsteunen worden voorzien van het armatuur  IVT20_Luma_MIC_3K_DN10_3000_Z;
  • 6 lichtmasten en 2 gevelsteunen voorzien van armatuur IVT20_Luma_MIC_3K_DW10_4000_Z; 
  • Eén lichtmast, ter hoogte van de fietsenstalling, wordt voorzien van een horizontaal 

   opzetstuk voor een 2de armatuur IVT20_Luma_MIC_3K_DX50_4500_Z;

  • 10 gevelsteunen worden ook voorzien van van het armatuur IVT20_Luma_MIC_3K_DX50_4500_Z;

  • 3 gevelsteunen en 1 lichtmast worden voorzien van het armatuur IVT20_Luma_MIC_3K_DW10_2500_Z;

  • Voor de aanwezige vleermuispopulatie worden 3 lichtmasten aangepast met clearfieldarmaturen. Deze 3 stadsgrijze masten hebben eveneens een hoogte van 4,0m maar worden voorzien van het niet standaard armatuur BGP701-T25 SR LED-HB600-3800lm-610DN10.ldt. Op het overstaande gebouw wordt een stadsgrijze gevelsteun geplaatst AG2 x 600 met niet standaard clearfieldarmatuur BGP701 T25 SR LED-HB-2800lm-610DW10.ldt.

 • wegnemen en slopen van 50 palen/steunen;
 • wegnemen en slopen van 50 verlichtingstoestellen.

Alle materialen zijn uitgevoerd in de kleur stadsgrijs.

Juridische grond

Fluvius System Operator is overeenkomstig het Energiedecreet van 8 mei 2009 de door de VREG vergunde werkmaatschappij voor 14 Vlaamse opdrachthoudende verenigingen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden).

Artikel 398 uit het Decreet Lokaal bestuur bepaalt in paragraaf 1 dat de gemeenten beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband, waarbij in paragraaf 2, 3° de opdrachthoudende vereniging wordt gedefinieerd als een samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen.

Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren.

Artikel 30§3 (gezamenlijke In-house-toezicht) van de wet van 17 juni 2016 is van toepassing.
 § 3. De aanbestedende overheid die op een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle uitoefent in de zin van paragraaf 1, kan een overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon zonder deze wet toe te passen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan :

1° de aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden, op die rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheden of door andere, door diezelfde aanbestedende overheden gecontroleerde rechtspersonen; en
 3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale pleinen met sportaccommodatie.
Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplanting.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Het Fort van Merksem is een lokaal park met lokale sportaccommodatie.

Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1794) besliste het college dat convenanten, die de rechtspersoon ‘stad Antwerpen’ afsluit met andere overheden, nutsmaatschappijen, telematicabedrijven en intercommunales vallen onder de bevoegdheid van de gemeenteraad en het college.

De districtsraden en de districtscolleges zijn gebonden aan deze convenanten. Wanneer de financiële inbreng van de districten verwacht wordt, worden zij mee betrokken bij de opmaak en uitvoering van deze convenanten.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, §2.2° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden overgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte bestelbon 4005534515 op.

De werkelijke kostprijs van de werken wordt achteraf verrekend op basis van de door Fluvius betaalde vorderingsstaten (+ 10% overhead kosten Fluvius) met een maximum van het voorliggende offertebedrag van 87.576,46 EUR inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010101 - Kwalitatief groen versterkt het district
2MER010101M01293 - SWOU12243 Fort van Merksem (vernieuwen verlichting)

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt dat voor de opdracht SWOU12243A, vernieuwen van openbare verlichting, Fort van Merksem, district Merksem, een offerte werd gevraagd aan Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging goed, voor een bedrag van 87.576,46 EUR (inclusief btw), voor de opdracht SWOU12243A, vernieuwen openbare verlichting, Fort van Merksem, district Merksem, op Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
SWOU12243A
Fort van Merksem

Vernieuwen openbare verlichting

Fluvius System Operator
Brusselsesteenweg 199,
9090 Melle

ondernemingsnummer:
0477 445 084
rekeningnummer:
 BE16 0910 1312 8674
87.576,46 EURbudgetplaats: 5074000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2MER010101M01293
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2ME090680
budgetperiode:2300
4005534515

Bijlagen

 • 20221005_12243A_lichtplan_368824.pdf
 • 20221005_12243A_lichtplan_bestaand_368824.pdf
 • 20221005_12243A_Offerte_met_vleermuisvriendelijke_OV.pdf