Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRBZL_00046 - Ondersteuning - Reglement - Vormingsondersteuning - Opheffing - Goedkeuring

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 24/10/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Verontschuldigd

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_DRBZL_00046 - Ondersteuning - Reglement - Vormingsondersteuning - Opheffing - Goedkeuring 2022_DRBZL_00046 - Ondersteuning - Reglement - Vormingsondersteuning - Opheffing - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 21 oktober 2019 (Jaarnummer 81) keurde de districtsraad het reglement vormingstoelagen Berendrecht-Zandvliet-Lillo goed. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Argumentatie

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil verengingen en jongeren stimuleren om een vorming in het jeugdwerk te volgen en keurde in het verleden hiervoor een toelagereglement goed.

De gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2020 (Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid, jaarnummer 595) voorzag dat bestaande ondersteuningsproducten (reglementen) uiterlijk vóór 31 december 2022 vormelijk aangepast dienen te worden opdat ze op het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zouden zijn afgestemd.

Het ondersteuningsreglement Vorming werd vormelijk aangepast in functie van het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid en afgestemd op andere ondersteuningsreglementen van het district.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) legt de bevoegdheden van de districtsraden vast. Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokale jeugdsubsidies.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op volgende boekingsadres in het meerjarenplan: SUB_NR/INTERN/2300/5024500000/6496500/2BZL010601A00000/2BL090710, SUB_NR/INTERN/2400/5024500000/6496500/2BZL010601A00000/2BL090710  en SUB_NR/INTERN/2500/5024500000/6496500/2BZL010601A00000/2BL090710.

Besluit

De districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad heft het reglement 'Vormingstoelage Berendrecht-Zandvliet-Lillo' zoals beslist door de districtsraad op 21 oktober 2019 (jaarnummer 81) op, met ingang van 31 december 2022.

Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement 'Vormingsondersteuning' goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220905_Reglement_Vormingsondersteuning.pdf