Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRBZL_00043 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 24/10/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Verontschuldigd

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_DRBZL_00043 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming 2022_DRBZL_00043 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.
 

Op 1 september 2022 vond er een vergadering plaats van de sportadviesraad van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Argumentatie

Zoals bepaald door het Decreet lokaal bestuur (zie 'juridische grond') worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Juridische grond

Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 135 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Besluit

De districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraden:

Districtsadviesraad Datum vergadering
Sportraad1 september 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220901__verslag sportraad.pdf