Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_MV_00076 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: Autodeelmobiliteit : ons vergeten of achtergesteld district.

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 24/10/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Verontschuldigd

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_MV_00076 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: Autodeelmobiliteit : ons vergeten of achtergesteld district. 2022_MV_00076 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: Autodeelmobiliteit : ons vergeten of achtergesteld district.

Motivering

Indiener(s)

Karel Hendrickx

Gericht aan

Carl Geeraerts, Rudi Sempels, Sandra Suykerbuyk

Tijdstip van indienen

zo 23/10/2022 - 11:11

Toelichting

Mevrouw de districtsschepen (mobiliteit), heer districtsburgemeester (relaties met het centraal stadsbestuur), heer districtsschepen (openbaar domein),

Vorige maand vroeg ik u om de nodige inspanningen te doen opdat ons district in het stadsbrede netwerk van autodeelmobiliteit, dat door het centraal stadsbestuur uitgerold wordt, niet zou vergeten worden (2022_MV_00069). U antwoordde: "Zoals gezegd gaan wij met de vakschepen in Antwerpen in gesprek om te bekijken of er deelvoertuigen kunnen
komen".

Allicht hebt u nog niet de nodige tijd vrijgemaakt of voldoende inspanning gedaan om dit gesprek aan te vatten, vermits we in een nieuw persbericht dd. 17 oktober ll. van de Stad Antwerpen moeten vernemen dat "slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur" - 19 in totaal "met 35 elektrische en 58 gewone autodeelplaatsen" - zijn geselecteerd, waarop alle aanbieders van autodeelmobiliteit hun wagens kwijt kunnen. Want weerom wordt ons district van deze "uitrol van een netwerk van slimme autodeelplaatsen" uitgesloten.

Blijkbaar heeft het district Ekeren op de voorgaande situatie, waarin zij evenmin van autodeelmobiliteit bleken te kunnen genieten(zie mijn mondelinge vraag van vorige maand - 2022_MV_00069), alerter dan uw bestuur gereageerd, vermits het nu wél in deze uitrol is opgenomen.

Daarom collega's, is het niet de hoogste tijd dat u de beloofde inspanning levert om deze toestand van uitsluiting en achterstelling van ons district op het gebied van autodeelmobiliteit ongedaan te maken ? Dank bij voorbaat.

Bespreking

Antwoord

Antwoord Carl Geeraerts, districtsburgemeester:

U stelde deze vraag ook op de districtsraad van september, en zowel districtsschepen Suykerbuyk als ikzelf hebben contact opgenomen met het kabinet.

Het is inderdaad zo dat wij vandaag nog niet zijn opgenomen, maar zoals u weet zijn het de commerciële aanbieders die bepalen waar men plaatsen aanvraagt. Als een commerciële aanbieder een plaats wil in ons district, dan is de stad Antwerpen sowieso geneigd om die plaatsen te voorzien.

Ik heb nu gevraagd om nogmaals de vraag te stellen aan de commerciële aanbieders om ons mee op te nemen.

Op vandaag is er nog geen enkele vraag vanuit commerciële aanbieders om in ons district een punt te hebben. Van zodra die vraag komt, zal dat ook gebeuren.

Reactie raadslid Hendrick: ik heb er bij de vorige gelegenheid op gewezen dat het aan de stad is om voorwaarden te bepalen voor vergunningen voor deelmobiliteit en om ervoor te zorgen dat het ganse grondgebied van de stad Antwerpen, waar we toch bijhoren, bediend wordt, dat die voorwaarde wordt opgelegd aan de commerciële aanbieders.

Wat heeft Ekeren ertoe gebracht om wel ingeschakeld te worden terwijl wij uitgesloten worden?

Antwoord Carl Geeraerts, districtsburgemeester:

We hebben de vraag gesteld dat ze ons willen opnemen. We verwachten van het bevoegde kabinet dat zij de vraag aan de commerciële partners stellen om ook bij ons deelwagens te willen plaatsen. Van zodra we antwoord hebben zal ik u daarover berichten.

​ di 25/10/2022 - 11:14