Terug
Gepubliceerd op 04/10/2022

2022_DCBZL_00199 - Ondersteuning - Sport - Aktiva Turnkring vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 03/10/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00199 - Ondersteuning - Sport - Aktiva Turnkring vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBZL_00199 - Ondersteuning - Sport - Aktiva Turnkring vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 29 november 2021 (jaarnummer 69) het aangepast meerjarenplan goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Aktiva Turnkring vzw, Monnikenhofstraat 296, 2040 Berendrecht. 0469.520.283.

Argumentatie

Het district wil zijn inwoners stimuleren tot een maximale participatie aan het verenigingsleven en rekent daarbij op de vereniging om een laagdrempelig en aantrekkelijk sportaanbod te organiseren. Voorts moedigt het district de vereniging aan om een actieve bijdrage aan activiteiten en evenementen die door die door het district georganiseerd worden te leveren. Deze afsprakennota regelt de samenwerking tussen het district en de vereniging.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning wordt verrekend op volgend boekingsadres: SUB_NR/INTERN/2200/5021500000/6496800/2BZL010601A00000/2BL090710.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0106 - Strategisch Programma: Verbindend
2BZL010601 - Ondersteuning

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist de afsprakennota voor ondersteuning voor Aktiva turnkring vzw, Monnikenhofstraat 296, 2040 Berendrecht, 0469.520.283 met een looptijd van 1 januari 2022 en 31 december 2022 voor een bedrag van 10.500,00 euro te bekrachtigen. 

Artikel 2

Het districtscollege keurt de uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 10.500,00 euro aan Aktiva turnkring vzw, Monnikenhofstraat 296, 2040 Berendrecht, 0469.520.283 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Aktiva Turnkirng

Monnikenhofstraat 296

2040 Berendrecht

0469.520.283

BE18 4119 0049 6165

10.500,00 EUR

budgetplaats:5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2200
4505142875

Bijlagen

  • 20220906_Afsprakennota_Aktiva_Turnkring.pdf