Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DRBZL_00055 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 28/11/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_DRBZL_00055 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming 2022_DRBZL_00055 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de zitting van 7 juni 2022 (jaarnummer 23). Na vaststelling van de jaarrekening door de districtsraad, werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden naar de gouverneur van Provincie Antwerpen.

Argumentatie

De gouverneur heeft met het besluit van 12 oktober 2022 de jaarrekening 2021 van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo goedgekeurd. Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

  • artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
  • artikel 143 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeenten, die ook van toepassing zijn op de districten;
  • artikel 332, §1, derde lid dat alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid ter kennis worden gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:

  • artikel 189 stelt dat de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 30, 3° en titel 6 (autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de planning en het financieel beheer van de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0104 - Verantwoord en slim bestuur
2BZL010401 - Bestuur

Besluit

De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 12 oktober 2022, waarin de jaarrekening 2021 van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • D_BEZALI_A_JR_2021_besluit_gouverneur_getekend.pdf