Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_MV_00088 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: PFAS vervuiling in ons district.

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 28/11/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_MV_00088 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: PFAS vervuiling in ons district. 2022_MV_00088 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: PFAS vervuiling in ons district.

Motivering

Indiener(s)

Karel Hendrickx

Gericht aan

Carl Geeraerts

Tijdstip van indienen

za 26/11/2022 - 10:51

Toelichting

Waarde districtsburgemeester,

Stad Antwerpen nam in het voorjaar 2022 het initiatief om alle bestaande data over PFAS in Antwerpen en Zwijndrecht samen te brengen en waar nodig aan te vullen met eigen onderzoek.

Daaruit bleek dat de gebieden met verhoogde PFAS-concentraties in de toplaag van de bodem zich niet situeren in een cirkel rond de 3M-fabriek, maar in een noordoost-zuidwest georiënteerde ovaal. Dit gaf aanleiding tot de hertekening van de zogenaamde no regret-zone, waar specifieke maatregelen moeten in acht genomen worden, en waar ons district Berendrecht-Zandvliet-Lillo eerst buiten deze zone werd gelaten, valt het er na deze hertekening volledig in. Aldus besliste het stadsbestuur op 12/09/2022, en vernamen wij in de daaropvolgende week via de pers.

Ik heb u daar bij gelegenheid informeel over aangesproken, en u verzekerde mij dat hierover een uitgebreide informatiecampagne naar onze inwoners zou worden opgezet. We zijn nu ruim twee maanden later, en van enige informatie hierover hebben we nog geen spoor gezien.

Dit terwijl er toch wel heel wat onzekerheid bij onze inwoners leeft, zoals een kleine bloemlezing van vragen die ik opving toont:

Mogen onze kinderen op school nog wel in de zandbak spelen ?

Wat met de volkstuintjes in ons district ?

Wat met het grondwater dat wij (al dan niet vergund) oppompen ?

Stopt de vervuiling met PFAS een de districtsgrenzen, of hoe zit dat in de aangrenzende gemeenten Stabroek en Hoogerheide ?

Zijn er plannen voor de sanering van de bodem, zoals in Zwijndrecht gebeurt ?  Inwoners van Zwijndrecht en delen van de stad krijgen de kans om bloedonderzoek te,laten uitvoeren; komen wij daar ook voor in aanmerking ?…..

Kortom, een hele reeks vragen en onzekerheden, waarmee onze inwoners worstelen, en die middels een correcte informatieronde kan opgehelderd worden. Plant u hiervoor initiatieven, en zo ja, welke precies en binnen welk tijdsbestek ?

Bespreking

Antwoord

Antwoord Carl Geeraerts, districtsburgemeester:

We delen de beschikbare informatie met de bewoners via diverse kanalen (website, Facebook,...). Bij telefonische vragen of vragen die per mail aan het district worden gesteld, verwijzen we door naar de beschikbare informatie. Dit wordt door de stad gecoördineerd (https://www.antwerpen.be/pfos).

Vlaanderen heeft volgende maatregel afgekondigd, no regret-maatregelen in een straal van 5 tot 10 km rond 3M:

 • Eet gevarieerd. Eet u zelfgekweekt voedsel? Wissel dan af met producten uit de handel. Eet ook elke dag anders. Was zelfgeteeld fruit en zelfgeteelde groenten heel goed met lauwwarm water voor u ze eet.
 • Eet maximaal 1 ei van eigen kippen per week.
 • Buiten de perimeter van 5 km geeft u eieren en afval van groenten en fruit mee met het GFT.
 • Breng uw tuinafval zoals snoeisel naar het containerpark. Verwijder zo veel mogelijk zand.
 • Beweeg voldoende en zit niet te lang stil.

Wat betreft uw concrete vragen:

 • Mogen onze kinderen nog wel in de zandbak spelen ?
  In principe is dat geen probleem. In een gebied met meer risico geldt volgende aanbeveling: als kinderen bij het spelen op de grond niet langdurig en systematisch de bodemstof/grond veelvuldig hebben ingeslikt of geïnhaleerd, is de kans op ziekte of gezondheidsrisico’s eerder klein. Voor het Polderdistrict gelden geen specifieke maatregelen voor zandbakken.
 • Wat met de volkstuintjes in ons district?
  Vorige week was er contact met de Kroeme Riek. Iemand van de stad Antwerpen zal op hun Algemene Vergadering een toelichting geven aan de mensen van de moestuinen.
 • Wat met het grondwater dat wij (al dan niet vergund) oppompen?
  Het gebruik van grondwater wordt op het grondgebied Antwerpen over het algemeen afgeraden. Het algemene principe is dat grondwater dient te beantwoorden aan drinkwaterkwaliteit indien het wordt gebruikt voor directe of indirecte menselijke consumptie. Bij indirect kan u bijvoorbeeld denken aan irrigatie van voedingsgewassen of bepaalde recreatieve doeleinden.
  Hiermee rekening houdend wordt er na overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM het volgende geadviseerd voor het volledige Antwerpse grondgebied:
  • Het oppompen en gebruiken van grondwater principieel afraden, in het bijzonder wanneer het de irrigatie van voedingsgewassen betreft.
  • Zo veel en zo snel mogelijk overschakelen op de recuperatie van regenwater en desgevallend aansluiten op het drinkwater.
  • Het gebruik van grondwater in speelzones voor kinderen niet meer toelaten.
 • Stopt de vervuiling met PFAS een de districtsgrenzen, of hoe zit dat in de aangrenzende gemeenten Stabroek en Hoogerheide?
  In Stabroek zijn 2 locaties aangeduid met een verhoogd risico. De 2 locaties die werden aangeduid zijn:
  • Hoge Weg 117, dit is een privaat terrein waar de vrijwillige brandweer/hulpdienst Stabroek en Hoevenen actief is.
  • Abtsdreef 171, dit is een voormalig stort van de gemeente. Hier zijn in het verleden enkele brandoefeningen gehouden door de brandweer.

           Extra maatregelen zijn beperkt tot een cirkel van 100 meter rond deze sites.
Voor Hoogerheide is geen info beschikbaar.

 • Zijn er plannen voor de sanering van de bodem, zoals in Zwijndrecht gebeurt?
  Saneringen zijn voorlopig enkel in Zwijndrecht gepland.
 • Inwoners van Zwijndrecht en delen van de stad krijgen de kans om bloedonderzoek te laten uitvoeren; komen wij daar ook voor in aanmerking?
  Nee, op dit moment zijn er geen acties voorzien. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, onder de politieke bevoegdheid van de Vlaamse minister van gezondheid en welzijn heeft de bloedtesten beperkt tot een cirkel van 5 km rond de site van 3M. De schepen van gezondheid is wel vragende partij om het onderzoek uit te breiden met steekproeven over het volledige Antwerps grondgebied. Vlaanderen gaat daar voorlopig niet op in omwille van capaciteitsproblemen.   

Reactie Karel Hendrickx:

Zou het een te overwegen suggestie zijn om bv. in het volgende nummer van PolderNWS een aantal bladzijden aan dit thema te besteden?

Antwoord Carl Geeraerts, districtsburgemeester:

De volgende editie is zo goed als klaar, maar we zullen dat bekijken.

​ di 29/11/2022 - 09:46