Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_MV_00092 - Mondelinge vraag van raadslid Zander Vliegen: Masterplan Lillo: Fase 1 (riolerings- en nutswerken) - bemaling en verlichting

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 28/11/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_MV_00092 - Mondelinge vraag van raadslid Zander Vliegen: Masterplan Lillo: Fase 1 (riolerings- en nutswerken) - bemaling en verlichting 2022_MV_00092 - Mondelinge vraag van raadslid Zander Vliegen: Masterplan Lillo: Fase 1 (riolerings- en nutswerken) - bemaling en verlichting

Motivering

Indiener(s)

Zander Vliegen

Gericht aan

Carl Geeraerts, Rudi Sempels

Tijdstip van indienen

ma 28/11/2022 - 09:29

Toelichting

Geachte Schepenen,


Vorige donderdag 24 november, kwamen opdrachtgever Aquafin en aannemer Vermetten toelichting geven bij de uitwerking en planning van de nuts- en rioleringswerken in Lillo-Fort (Fase 1 Masterplan).

Naast de terechte bekommernis dat de bemaling zal gebeuren met dieselmotoren (en niet met elektrische) zijn de betrokken inwoners beducht voor mogelijke schade aan hun eigendommen als men overgaat tot de bemaling i.f.v. het plaatsen van nieuwe riolering. De opdrachtgever bevestigde dat een niet-tegensprekelijke voorafgaande plaatsbeschrijving momenteel niet is voorzien. Het argument is "dat Aquafin dit nooit voorziet".
Echter, gegeven de specificiteit van het historische Lillo-Fort (waarbij allicht vele huizen geen of beperkte fundering hebben), lijkt het mij sterk aangewezen hierop een uitzondering te maken. Deze kosten (pakweg €1000/plaatsbeschrijving) wegen niet op tegen mogelijke schade-claims en/of vertragingen van de werf. Het zou de inwoners eveneens een hart onder de riem steken.


Daarenboven bleek tijdens de infovergadering dat de mooie historische straatverlichtingsarmaturen (welke om en bij slechts 10 jaar geleden werd aangekocht en geplaatst) komen te verdwijnen, en vervangen worden door de standaard buitenverlichting van de Stad Antwerpen.


Mijn vragen:

- kan u aandringen bij opdrachtgever of Stad Antwerpen om per hoogdringendheid budget vrij te maken voor een voorafgaande niet-tegensprekelijke plaatsbeschrijving voor de betrokken inwoners van Lillo-Fort voor de bemalingswerken starten?

- kan u laten bekijken om de mooie verlichtingsarmaturen opnieuw te hergebruiken in de uitwerking van Fase 2 van het Masterplan Lillo?


Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
Zander Vliegen
PRO2040

Bespreking

Antwoord

Antwoord Rudi Sempels, districtsschepen:

U weet dat we dezelfde bekommernissen delen.

Op dit ogenblik is een bemalingsstudie lopende door Aquafin. Wanneer hieruit bepaalde risico’s zouden blijken, is het een verplichting om plaatsbeschrijvingen op te maken. Dat moeten we niet afwachten. We zullen deze vraag met schepen Erica Caluwaerts bespreken, alsook om stille pompen te gebruiken.

Wat de verlichting betreft, zullen we deze vraag ook naar de stad richten omwille van het historische karakter van Lillo.

Reactie raadslid Vliegen:

We hebben als districtsraad een jaar geleden deze bezorgdheden overgemaakt aan de stad, zonder gevolg. Het doet me deugd dat u met het college de bekommernissen onderschrijft en actie zal ondernemen.

​ di 29/11/2022 - 09:48