Terug
Gepubliceerd op 11/10/2022

2022_DCBZL_00205 - Bosstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU11854A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 10/10/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00205 - Bosstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU11854A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring 2022_DCBZL_00205 - Bosstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU11854A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het vernieuwen van de openbare verlichting in de Bosstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, vroeg de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een offerte aan Fluvius System Operator. Fluvius System Operator maakte een offerte met referentie 340892/ONT/ODC/v4 op ten bedrage van 67.533,39 EUR exclusief btw.

Argumentatie

De werken omvatten:
 • het leveren en plaatsen van:
  • 36 lichtmasten SPMH met lichtpunthoogte 6,3m;
  • 35 verlichtingstoestellen SIGNIFY_LUMA_Mini_3000K_DM12_6000LM_Zhaga;
  • 1 verlichtingstoestel SIGNIFY_LUMA_Micro_3000K_DN10_3000LM_Zhaga;
 • wegnemen en slopen van 34 palen/steunen;
 • wegnemen en slopen van 34 verlichtingstoestellen.
Alle materialen zijn uitgevoerd in de kleur stadsgrijs.

Juridische grond

Fluvius System Operator is overeenkomstig het Energiedecreet van 8 mei 2009 de door de VREG vergunde werkmaatschappij voor 14 Vlaamse opdrachthoudende verenigingen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden).

Artikel 398 uit het Decreet Lokaal bestuur bepaalt in paragraaf 1 dat de gemeenten beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband, waarbij in paragraaf 2, 3° de opdrachthoudende vereniging wordt gedefinieerd als een samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen.

Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren.

Artikel 30§3 (gezamenlijke In-house-toezicht) van de wet van 17 juni 2016 is van toepassing.
 Â§ 3. De aanbestedende overheid die op een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon geen controle uitoefent in de zin van paragraaf 1, kan een overheidsopdracht plaatsen bij die rechtspersoon zonder deze wet toe te passen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan :

1° de aanbestedende overheid oefent, samen met andere aanbestedende overheden, op die rechtspersoon toezicht uit zoals op hun eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van die rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheden of door andere, door diezelfde aanbestedende overheden gecontroleerde rechtspersonen; en
 3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor plaatsen, herplaatsen en onderhoud van openbare verlichting op lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Bosstraat is een lokale straat

Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1794) besliste het college dat convenanten, die de rechtspersoon ‘stad Antwerpen’ afsluit met andere overheden, nutsmaatschappijen, telematicabedrijven en intercommunales vallen onder de bevoegdheid van de gemeenteraad en het college.

De districtsraden en de districtscolleges zijn gebonden aan deze convenanten. Wanneer de financiële inbreng van de districten verwacht wordt, worden zij mee betrokken bij de opmaak en uitvoering van deze convenanten.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, §2.2° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden overgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte bestelbon 4005527202 op.

De werkelijke kostprijs van de werken wordt achteraf verrekend op basis van de door Fluvius betaalde vorderingsstaten (+ 10% overhead kosten Fluvius) met een maximum van het voorliggende offertebedrag van 81.715,40 EUR inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M01705 - SWOU11854 Bosstraat (Aquafin ( local pact ))

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt dat voor de opdracht SWOU11854A, vernieuwen van openbare verlichting, Bosstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, een offerte werd gevraagd aan Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging goed, voor een bedrag van 81.715,40 EUR (inclusief btw), voor de opdracht SWOU11854A, vernieuwen openbare verlichting, Bosstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, op Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle met ondernemingsnummer 0477 445 084.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
SWOU11854A
Bosstraat

Vernieuwen openbare verlichting

Fluvius System Operator
Brusselsesteenweg 199,
9090 Melle

ondernemingsnummer:
0477 445 084
rekeningnummer:
 BE16 0910 1312 8674
81.715,40 EURbudgetplaats:5022515000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2BZL010101M01705
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2BL090610
budgetperiode:2300
4005527202

Bijlagen

 • 20220524_11854A_Offerte.pdf
 • 20220524_11854A_Plan.pdf