Terug
Gepubliceerd op 11/10/2022

2022_DCBZL_00190 - Kunstwerken in het district 2019-2024 - Overeenkomst - Productie, plaatsing en verwerving - Sergio De Beukelaer nieuw kunstwerk Berendrecht (Fase 2) - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 10/10/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00190 - Kunstwerken in het district 2019-2024 - Overeenkomst - Productie, plaatsing en verwerving - Sergio De Beukelaer nieuw kunstwerk Berendrecht (Fase 2) - Goedkeuring 2022_DCBZL_00190 - Kunstwerken in het district 2019-2024 - Overeenkomst - Productie, plaatsing en verwerving - Sergio De Beukelaer nieuw kunstwerk Berendrecht (Fase 2) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het districtsbestuur spreekt in het bestuursakkoord 2019-2024 (resolutie 56) de nadrukkelijke wens uit om meer kunst in de openbare ruimte van het district te voorzien en daarvoor in eerste instantie naar de invalswegen te kijken zodat deze verfraaid kunnen worden met kunst en groen.

Tijdens de zitting van 29 maart 2021 (jaarnummer 00020) keurde de districtsraad  de nota 'Nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte van Berendrecht-Zandvliet-Lillo (2019-2024)' goed. Deze nota kwam tot stand in dialoog met Kunst in de Stad.

Tijdens zitting van 14 september 2021 (jaarnummer 00177) keurde het districtscollege een overeenkomst (Fase 1) met kunstenaar Sergio De Beukelaer goed voor de realisatie van een conceptvoorstel.

Dit conceptvoorstel werd ingediend en gepresenteerd aan het districtscollege. De vertegenwoordigers van het district, de commissie Kunst in de Stad en vrijetijdscentrum De Schelde gaven een ok voor verdere realisatie van het kunstwerk.

Argumentatie

In het meerjarenplan 2020-2025 voorziet het district middelen om 'meer kunst in de openbare ruimte' waar te maken. Om dit geld optimaal in te zetten, sluit de realisatie van nieuwe kunstwerken maximaal aan bij de planning van andere projecten in de openbare ruimte. Zo kan er bijvoorbeeld geld uitgespaard worden voor grondwerken, fundering of groenaanleg.

Bij de herinrichting van het rondpunt Schouwvegerstraat-Antwerpsebaan, voorzien vanaf  het voorjaar 2023, zal er ruimte voor een kunstwerk voorzien worden. Zoals vermeld in de 'kunstwerkennota' is het wenselijk op deze plek een 'abstract en kleurrijk' kunstwerk te plaatsen, om deze zuidelijke inkom van het dorp mee vorm te geven. Samuel Saelemakers, curator Collectie en Kunst in de Stad, en Pieter Linders, vrijetijdscentrum De Schelde, legden op basis van deze richtinggevende beschrijving contact met Antwerps kunstenaar Sergio De Beukelaer. Na een atelierbezoek in Deurne en een locatiebezoek in Berendrecht, was het enthousiasme voor een samenwerking groot.

Op 2 juli 2021 (jaarnummer 5410) verleende het college van burgemeester en schepenen de toestemming aan district Berendrecht-Zandvliet-Lillo om deze kunstopdracht te initiëren en in te staan voor de financiering van het project.

De kunstenaar maakte in fase 1 een conceptvoorstel waarvoor hij een vergoeding ontving. De overeenkomst voor fase 1 werd ondertekend door kunstenaar Sergio De Beukelaer, districtssecretaris An De Visscher en districtsburgemeester Carl Geeraerts.

In fase 2 wordt tot de eigenlijke productie, plaatsing en verwerving van het kunstwerk overgegaan. Ook hier wordt een overeenkomst voor opgesteld.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, d), i) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de opdracht  het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie als doel heeft.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3 1° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het beheer van gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.  

Algemene financiële opmerkingen

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn er middelen voorzien voor de realisatie van de 'kunstwerkennota'.

De vergoeding voor fase 1, volgens overeenkomst met Sergio De Beukelaer, bedraagt 3.000,00 EUR (inclusief btw) en werd op volgend boekingsadres aangerekend 5022000000/270/2BZL010301A00000/SUB_NR/intern/2BL090739/2100 via bestelbon 4005483725. De vergoeding voor de vervolgopdracht (fase 2), bedraagt 37.038,00 EUR en zal op hetzelfde boekingsadres 5022000000/270/2BZL010301A00000/SUB_NR/intern/2BL090739/2200/2300 via bestelbon 4005526516 aangerekend worden.

Zo zal er in totaal 40.038,00 euro van de voorziene 45.000,00 euro opgebruikt worden.

De uitbetaling zal in 3 schijven plaatsvinden:

  • Na ondertekening overeenkomst fase 2 (september 2022): 50%
  • Na oplevering kunstwerk in atelier producent (voor eind 2022): 40%
  • Na levering en plaatsing op sokkel in Berendrecht (2023): 10%

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0103 - Bruisend
2BZL010301 - Cultuur & erfgoed

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de overeenkomst met Sergio De Beukelaer voor de 'Productie, plaatsing en verwerving van een nieuw kunstwerk voor Berendrecht (Fase 2)' goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling in schijven goed van 37.038,00 euro (inclusief btw) aan Serge De Beukelaer met ondernemingsnummer 0628.420.834.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Serge De Beukelaer
Oudkasteelplein 1-1
2100 Deurne

Ondernemingsnummer: 0628.420.834
Rekeningnummernr: BE15 0017 9138 9330
37.038,00budgetplaats: 5022000000
budgetpositie: 270
functiegebied: 2BZL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BL090739
budgetperiode: 2200/2300
4005526516
(positie 10/20/30)