Terug
Gepubliceerd op 11/10/2022

2022_DCBZL_00210 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 10/10/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00210 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming 2022_DCBZL_00210 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het beleidsoverleg openbaar domein van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd gehouden op 26 september 2022.

Argumentatie

Het verslag van het beleidsoverleg openbaar domein van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wordt ter kennisneming voorgelegd aan de leden van het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 304 § 3 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de organisatie, samenstelling, voorwaarden, werkwijze en procedures van raden en overlegstructuren.

Overeenkomstig artikel 137 van het Decreet lokaal bestuur is artikel 304 § 3 1e lid eveneens van toepassing op de districten.

Regelgeving: bevoegdheid

Met collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.  Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal openbaar domein.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het verslag van het beleidsoverleg openbaar domein van 26 september 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220926_BOD_BZL_verslag.pdf