Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCBZL_00238 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 07/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00238 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming 2022_DCBZL_00238 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het beleidsoverleg openbaar domein van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd gehouden op 24 oktober 2022.

Argumentatie

Het verslag van het beleidsoverleg openbaar domein van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wordt ter kennisneming voorgelegd aan de leden van het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 304 § 3 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de organisatie, samenstelling, voorwaarden, werkwijze en procedures van raden en overlegstructuren.

Overeenkomstig artikel 137 van het Decreet lokaal bestuur is artikel 304 § 3 1e lid eveneens van toepassing op de districten.

Regelgeving: bevoegdheid

Met collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.  Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal openbaar domein.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het verslag van het beleidsoverleg openbaar domein van 24 oktober 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.