Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCBZL_00239 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 07/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00239 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming 2022_DCBZL_00239 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.
 

Op 27 oktober 2022 vond er een vergadering plaats van de jeugdadviesraad van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Argumentatie

Zoals bepaald door het Decreet lokaal bestuur (zie 'juridische grond') worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Juridische grond

Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 135 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo legt het volgende voor aan de districtsraad berendrecht zandvliet lillo:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraden:

Districtsadviesraad Datum vergadering
Jeugdraad27 oktober 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Jeugdraad 2022_10_27.docx