Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCBZL_00242 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 28/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00242 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Goedkeuring 2022_DCBZL_00242 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De vergaderdata van het districtscollege en de districtsraad worden vooraf vastgelegd.

Argumentatie

Volgende vergaderdata worden vastgelegd voor het jaar 2023.

Districtscollege

Raadscommissie

Districtsraad

9 januari 202316 januari 202323 januari 2023

23 januari 2023


30 januari 2023


30 januari 2023

6 februari 2023

 

 

13 februari 2023

 

 

20 februari 2023 (digitaal)

 

 

27 februari 2023

27 februari 2023

 

6 maart 2023

 

6 maart 2023

13 maart 2023

 

 

20 maart 2023

20 maart 2023

 

27 maart 2023

 

27 maart 2023

3 april 2023 (digitaal)

 

 

dinsdag 11 april 2023 (digitaal)

 

 

17 april 2023

17 april 2023

 

24 april 2023

 

24 april 2023

dinsdag 2 mei 2023 (digitaal)

 

 

8 mei 2023

 

 

15 mei 2023

15 mei 2023

 

22 mei 2023 (digitaal)

 

 

dinsdag 30 mei 2023

 

dinsdag 30 mei 2023

5 juni 2023

 

 

12 juni 2023

 

 

19 juni 202319 juni 2023
26 juni 2023
26 juni 2023
3 juli 2023

17 juli 2023 (digitaal)

7 augustus 2023 (digitaal)

21 augustus 2023

28 augustus 2023 (digitaal)

4 september 2023

11 september 2023

18 september 202318 september 2023
25 september 2023
25 september 2023
2 oktober 2023

9 oktober 2023

16 oktober 202316 oktober 2023
23 oktober 2023
23 oktober 2023
30 oktober 2023 (digitaal)

6 november 2023

13 november 2023

20 november 202320 november 2023
27 november 2023
27 november 2023
4 december 2023

11 december 202311 december 2023
18 december 2023
18 december 2023

Juridische grond

Artikelen 18-19, 37 §5, 50, 126-127, 129-131 van het Decreet lokaal bestuur.
Het districtscollege vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De districtsburgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op.

Het huishoudelijk reglement van het district bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissie. De oproeping van de raadscommissies wordt digitaal verzonden. De oproeping bevat naast de uitnodiging ook de dagorde en de verwijzingen naar de ontwerpbesluiten die raadpleegbaar zijn op het digitaal besluitvormingsplatform, de dagorde van de commissie(s) en de eventuele dossiers waarop de ontwerpbesluiten betrekking hebben.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege stelt de vergaderdata voor het jaar 2023 vast.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de districtsraad om de districtsraad bijeen te roepen op de voorgestelde data.

Artikel 3

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de raadscommissie om de raadscommissie bijeen te roepen op de voorgestelde data.

Artikel 4

Het districtscollege beslist om de vergaderdata voor te leggen aan de districtsraad ter kennisneming.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.