Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCBZL_00258 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 28/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00258 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming 2022_DCBZL_00258 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het collegebesluit van 12 mei 2017 legde de bevoegdheden van het districtscollege vast (jaarnummer 4463).

Bij de praktische uitwerking bleek een delegatie van het districtscollege naar de districtssecretaris wat betreft het toekennen en uitbetalen van toelagen onder reglement die kleiner dan of gelijk zijn aan 500,00 EUR aangewezen.

Het districtscollege keurde deze delegatie goed op 17 december 2018 (jaarnummer 305).

Datzelfde besluit bepaalt dat het districtscollege maximaal en gestructureerd wordt geïnformeerd.

Dit besluit legt het districtscollege de door de districtssecretaris toegekende toelagen onder reglement kleiner dan of gelijk aan 500,00 EUR ter kennisneming voor.

Argumentatie

Tijdens de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022 keurde de districtssecretaris de toekenning van de toelagen goed voor een totaalbedrag van 11.674,00 EUR.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
  • het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730);
  • het reglement toelage gansrijden, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 21 oktober 2019 (jaarnummer 75);
  • het reglement vormingstoelagen, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 21 oktober 2019 (jaarnummer 81);
  • het reglement buurt- en gemeenschapsversterkende initiatieven, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 21 oktober 2019 (jaarnummer 76);
  • het reglement projecttoelagen, goedgekeurd in zitting van 21 oktober 2019 (jaarnummer 79);
  • het reglement werkingstoelagen, goedgekeurd in zitting van 21 oktober 2019 (jaarnummer 80);
  • het reglement moutainbikevignet Grenspark Kalmthoutse Heide, goedgekeurd in zitting van 20 december 2021 (jaarnummer 77);
  • het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Het besluit van 17 december 2018 bepaalt dat de districtssecretaris bevoegd is voor het toekennen en uitbetalen of weigeren van toelagen onder reglement (exploitatie en investeringen) kleiner dan of gelijk aan 500,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0106 - Strategisch Programma: Verbindend
2BZL010601 - Ondersteuning

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de onder reglement toegekende ondersteuningen kleiner dan of gelijk aan 500,00 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.