Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCBZL_00244 - Vossestaartstraat . Wegeniswerken - Opdracht SWOU12855C. Intrekking - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 14/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00244 - Vossestaartstraat . Wegeniswerken - Opdracht SWOU12855C. Intrekking - Goedkeuring 2022_DCBZL_00244 - Vossestaartstraat . Wegeniswerken - Opdracht SWOU12855C. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2019/01001
BestekGoedkeuring Gemeenteraad21 oktober 2019583
Publicatie 23 september 2019 
GunningGoedkeuring college 13 december 201910383
Sluiting opdracht 7 januari 2020 
Opdracht SWOU12855C
GunningGoedkeuring districtscollege10 oktober 2022203

Op 13 december 2019 (jaarnummer 10383) gunde het college de raamovereenkomst " onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding�, op basis van bestek GAC/2019/01001, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 7 januari 2020.

In zitting van 10 oktober 2022 (jaarnummer 203) keurde het districtscollege de Opdracht SWOU12855C voor de wegeniswerken in de Vossestaartstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed.
Omdat er de bomen worden gekapt werd voor het ontstronken de opdracht en de meetstaat aangepast.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om het districtscollegebesluit van 10 oktober 2022 met jaarnummer 203 in te trekken en legt de aangepaste opdracht ter goedkeuring voor.

De werken omvatten:

  • heraanleg van voetpaden, boordstenen, greppels en parkings in de wijk Zevenster te Berendrecht
  • naar analogie met de wijk Viswater worden opritten (tussen voetpad en boordsteen rijweg) aangelegd in grasbetontegels
  • opritten naar lege percelen worden niet heraangelegd, maar vervangen door teelaarde
  • de parkings ter hoogte van het speelpleintje tussen Wollegrasstraat en Vossestaartstraat worden in grasbetontegels aangelegd
  • bomenbalans:
    het ontwerp resulteert in een neutrale bomenbalans. Alle bomen worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen. Het gaat over 59 bomen, soorten Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’, Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ en Prunus serrulata. Alle bomen hebben een slechte of zeer slechte conditie. Bij de bomen met zeer slechte conditie is er een verhoogd risico voor uitbrekende takken. Er werd gekozen voor de visie op lange termijn om alle bomen te vervangen door dezelfde soorten.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2019/01001, de opdracht SWOU12855C, Vossestaartstraat op, voor een bedrag van 183.881,96 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunning10% PH en VH21% btwTotaal
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
183.881,96
57.749,35
50.742,58
292.373,89

Uitvoeringstermijn: 50 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

Prijsherziening en overschrijding VH
Periode van opmaak: augustus 2022
Aanleggen van wegen met cementbetonverhardingen

39.361,15

21,82%

actuele prijsherziening
Overschrijding VH
18.388,20

10,00%

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Vossestaartstraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005528491 opgemaakt voor een bedrag van 292.373,89 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02123 - SWOU12855 Vossestaartstraat (voetpaden)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege trekt haar besluit van 10 oktober 2022 (jaarnummer 203) in.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de opdracht SWOU12855C voor de wegeniswerken in de Vossestaartstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed voor een bedrag van 183.881,96 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2019/01001, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 292.373,89 EUR.

Artikel 3

Het districtscollege keurt goed dat negenenvijftig bomen, soorten Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’, Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ en Prunus serrulata, worden geveld en deze in het eerstvolgende plantseizoen worden vervangen door dezelfde soorten.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWOU12855C
Vossestaartstraat

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

292.373,89 EURbudgetplaats:5022500000
budgetpositie:224
functiegebied:2BZL010101M02123
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BL090610
budgetperiode:2300
4005528491

Bijlagen

  • Contour_12855-12858.PNG
  • 20221012_Vossestaartstraat_12855.xlsx