Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCBZL_00245 - Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12454E - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 14/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00245 - Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12454E - Goedkeuring 2022_DCBZL_00245 - Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12454E - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase
Actie
Datum
Jaarnummer
Bestek GAC/2021/01581
BestekGoedkeuring college4 juni 20214499
publicatie
7 juni 2021
GunningGoedkeuring college10 september 20217308
Sluiting opdracht
13 september 2021

Op 10 september 2021 (jaarnummer 7308) gunde het college de raamovereenkomst " voor het aanleggen en herstellen van halfverharde wegen en grindgazon in parken of op openbaar domein�, op basis van bestek GAC/2021/01581, aan de firma Green Road nv, Brugstraat 16-C te 9260 Wichelen, met ondernemingsnummer 0477.383.322.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 13 september 2021.

Het district wenst volgende werken uit te voeren:

  • aanpak van 3 onverharde wegen:
    • Steenovenstraat 86: 3 x 115 = 345m²  verwijderen middenstrook gras + infrezen van ± 10cm kalksteenslag en tonrond verdichten;
    • Kleine Stoppelbergen: 3 x 270 = 810m² frezen van de bestaande toplaag en tonrond verdichten (zonder toevoeging van nieuw materiaal);
    • Bosstraat 66: 3 x 108 = 324m²  afvoeren van toplaag grond, aanbrengen fundering en toplaag in grove kalksteenslag (in functie van het autoverkeer).

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWOU12454E ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2021/01581, de opdracht SWOU12454E, Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat op, voor een bedrag van 19.639,20 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunningPH en VH21% btwTotaal
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
19.639,20
4.101,45
4.985,54
28.726,19

Uitvoeringstermijn: 5 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

Prijsherziening en overschrijding VH
Opdrachten vanaf 13 oktober 2022
Prijsherziening
2.137,53
10,884%
Overschrijding VH
1.963,92
10,00%

Juridische grond

Artikel 43 §5,1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst meer dan één ondernemer wordt gesloten, die raamovereenkomst wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.
De Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat zijn lokale straten.


Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005530849 opgemaakt voor een bedrag van 28.726,19 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M01711 - SWOU12454 Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat (onverharde wegen 2021 (masterplan))

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het  districtscollege keurt de opdracht SWOU12454E voor de wegeniswerken in de Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed voor een bedrag van 19.639,20 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2021/01581, uitgevoerd door de firma Green Road nv, Brugstraat 16-C te 9260 Wichelen, met ondernemingsnummer 0477.383.322. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 28.726,19 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWOU12454E
Bosstraat, Kleine Stoppelbergen,
Steenovenstraat

Green Road nv
Brugstraat 16-C
9260 Wichelen

ondernemingsnummer
0477.383.322
rekeningnummer:
BE10 1424 0229 5704

28.726,19 EURbudgetplaats:5022500000
budgetpositie:224
functiegebied:2BZL010101M01711
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BL090610
budgetperiode:2300
4005530849

Bijlagen

  • Locatie_3_onverharde_wegen_12454.PNG
  • 20220902_Greenroad_Steenovenstraat_Bosstraat_KleineStoppelbergen.xlsx