Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCBZL_00243 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Kennisneming

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 14/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00243 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Kennisneming 2022_DCBZL_00243 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 2 mei 2022 (jaarnummer 91) de vergaderdata voor het districtscollege en de districtsraad voor het tweede semester 2022 goed.
De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet lokaal bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 28 november 2022  en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen.

  • Notulen districtsraad 24 oktober 2022 - Goedkeuring;
  • Notulen districtscollege - Kennisneming;
  • Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming;
  • Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring;
  • Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring;
  • Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming;
  • Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de bestendige raadscommissie om deze op 21 november 2022 samen te roepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.