Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

Notulen  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 14/11/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DCBZL_00241 - Districtscollege - Notulen 7 november 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
1.

2022_DCBZL_00241 - Districtscollege - Notulen 7 november 2022 - Goedkeuring

2022_DCBZL_00241 - Districtscollege - Notulen 7 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege werd gehouden op 7 november 2022. Iedereen was aanwezig, behalve mevrouw Sandra Suykerbuyk, districtsschepen, die verontschuldigd was en mevrouw Liesbeth Sleymer.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in een volgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op een volgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 7 november 2022 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
2.

2022_DCBZL_00242 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata 2023. Vaststelling - Goedkeuring

Verdaagd
3.

2022_DCBZL_00243 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
3.

2022_DCBZL_00243 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Kennisneming

2022_DCBZL_00243 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 2 mei 2022 (jaarnummer 91) de vergaderdata voor het districtscollege en de districtsraad voor het tweede semester 2022 goed.
De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet lokaal bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 28 november 2022  en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen.

 • Notulen districtsraad 24 oktober 2022 - Goedkeuring;
 • Notulen districtscollege - Kennisneming;
 • Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming;
 • Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring;
 • Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring;
 • Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de bestendige raadscommissie om deze op 21 november 2022 samen te roepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DCBZL_00244 - Vossestaartstraat . Wegeniswerken - Opdracht SWOU12855C. Intrekking - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
4.

2022_DCBZL_00244 - Vossestaartstraat . Wegeniswerken - Opdracht SWOU12855C. Intrekking - Goedkeuring

2022_DCBZL_00244 - Vossestaartstraat . Wegeniswerken - Opdracht SWOU12855C. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2019/01001
BestekGoedkeuring Gemeenteraad21 oktober 2019583
Publicatie 23 september 2019 
GunningGoedkeuring college 13 december 201910383
Sluiting opdracht 7 januari 2020 
Opdracht SWOU12855C
GunningGoedkeuring districtscollege10 oktober 2022203

Op 13 december 2019 (jaarnummer 10383) gunde het college de raamovereenkomst " onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding�, op basis van bestek GAC/2019/01001, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 7 januari 2020.

In zitting van 10 oktober 2022 (jaarnummer 203) keurde het districtscollege de Opdracht SWOU12855C voor de wegeniswerken in de Vossestaartstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed.
Omdat er de bomen worden gekapt werd voor het ontstronken de opdracht en de meetstaat aangepast.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om het districtscollegebesluit van 10 oktober 2022 met jaarnummer 203 in te trekken en legt de aangepaste opdracht ter goedkeuring voor.

De werken omvatten:

 • heraanleg van voetpaden, boordstenen, greppels en parkings in de wijk Zevenster te Berendrecht
 • naar analogie met de wijk Viswater worden opritten (tussen voetpad en boordsteen rijweg) aangelegd in grasbetontegels
 • opritten naar lege percelen worden niet heraangelegd, maar vervangen door teelaarde
 • de parkings ter hoogte van het speelpleintje tussen Wollegrasstraat en Vossestaartstraat worden in grasbetontegels aangelegd
 • bomenbalans:
  het ontwerp resulteert in een neutrale bomenbalans. Alle bomen worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen. Het gaat over 59 bomen, soorten Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’, Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ en Prunus serrulata. Alle bomen hebben een slechte of zeer slechte conditie. Bij de bomen met zeer slechte conditie is er een verhoogd risico voor uitbrekende takken. Er werd gekozen voor de visie op lange termijn om alle bomen te vervangen door dezelfde soorten.
Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2019/01001, de opdracht SWOU12855C, Vossestaartstraat op, voor een bedrag van 183.881,96 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunning10% PH en VH21% btwTotaal
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
183.881,96
57.749,35
50.742,58
292.373,89

Uitvoeringstermijn: 50 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

Prijsherziening en overschrijding VH
Periode van opmaak: augustus 2022
Aanleggen van wegen met cementbetonverhardingen

39.361,15

21,82%

actuele prijsherziening
Overschrijding VH
18.388,20

10,00%

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Vossestaartstraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005528491 opgemaakt voor een bedrag van 292.373,89 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02123 - SWOU12855 Vossestaartstraat (voetpaden)

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege trekt haar besluit van 10 oktober 2022 (jaarnummer 203) in.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de opdracht SWOU12855C voor de wegeniswerken in de Vossestaartstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed voor een bedrag van 183.881,96 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2019/01001, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 292.373,89 EUR.

Artikel 3

Het districtscollege keurt goed dat negenenvijftig bomen, soorten Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’, Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ en Prunus serrulata, worden geveld en deze in het eerstvolgende plantseizoen worden vervangen door dezelfde soorten.

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWOU12855C
Vossestaartstraat

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

292.373,89 EURbudgetplaats:5022500000
budgetpositie:224
functiegebied:2BZL010101M02123
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BL090610
budgetperiode:2300
4005528491
5.

2022_DCBZL_00245 - Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12454E - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
5.

2022_DCBZL_00245 - Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12454E - Goedkeuring

2022_DCBZL_00245 - Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12454E - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
Fase
Actie
Datum
Jaarnummer
Bestek GAC/2021/01581
BestekGoedkeuring college4 juni 20214499
publicatie
7 juni 2021
GunningGoedkeuring college10 september 20217308
Sluiting opdracht
13 september 2021

Op 10 september 2021 (jaarnummer 7308) gunde het college de raamovereenkomst " voor het aanleggen en herstellen van halfverharde wegen en grindgazon in parken of op openbaar domein�, op basis van bestek GAC/2021/01581, aan de firma Green Road nv, Brugstraat 16-C te 9260 Wichelen, met ondernemingsnummer 0477.383.322.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 13 september 2021.

Het district wenst volgende werken uit te voeren:

 • aanpak van 3 onverharde wegen:
  • Steenovenstraat 86: 3 x 115 = 345m²  verwijderen middenstrook gras + infrezen van ± 10cm kalksteenslag en tonrond verdichten;
  • Kleine Stoppelbergen: 3 x 270 = 810m² frezen van de bestaande toplaag en tonrond verdichten (zonder toevoeging van nieuw materiaal);
  • Bosstraat 66: 3 x 108 = 324m²  afvoeren van toplaag grond, aanbrengen fundering en toplaag in grove kalksteenslag (in functie van het autoverkeer).

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWOU12454E ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2021/01581, de opdracht SWOU12454E, Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat op, voor een bedrag van 19.639,20 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunningPH en VH21% btwTotaal
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
19.639,20
4.101,45
4.985,54
28.726,19

Uitvoeringstermijn: 5 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

Prijsherziening en overschrijding VH
Opdrachten vanaf 13 oktober 2022
Prijsherziening
2.137,53
10,884%
Overschrijding VH
1.963,92
10,00%
Juridische grond

Artikel 43 §5,1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst meer dan één ondernemer wordt gesloten, die raamovereenkomst wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.
De Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat zijn lokale straten.


Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005530849 opgemaakt voor een bedrag van 28.726,19 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M01711 - SWOU12454 Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat (onverharde wegen 2021 (masterplan))

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het  districtscollege keurt de opdracht SWOU12454E voor de wegeniswerken in de Bosstraat, Kleine Stoppelbergen, Steenovenstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed voor een bedrag van 19.639,20 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2021/01581, uitgevoerd door de firma Green Road nv, Brugstraat 16-C te 9260 Wichelen, met ondernemingsnummer 0477.383.322. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 28.726,19 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWOU12454E
Bosstraat, Kleine Stoppelbergen,
Steenovenstraat

Green Road nv
Brugstraat 16-C
9260 Wichelen

ondernemingsnummer
0477.383.322
rekeningnummer:
BE10 1424 0229 5704

28.726,19 EURbudgetplaats:5022500000
budgetpositie:224
functiegebied:2BZL010101M01711
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BL090610
budgetperiode:2300
4005530849
6.

2022_DCBZL_00246 - Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
6.

2022_DCBZL_00246 - Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

2022_DCBZL_00246 - Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is lid van de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 161) werd de heer Carl Geeraerts aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Met het bericht van 2 november 2022 meldt de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo dat op 7 december 2022 een digitale algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

 • Verslag algemene vergadering 29 juni 2022.  Goedkeuring
 • Ledenwijziging Algemene Vergadering. Kennisname
 • Ledenwijziging Raad van Bestuur. Goedkeuring
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023. Goedkeuring
 • Varia
Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo dient de begroting ter goedkeuring aan de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo te worden voorgelegd.

De raad van bestuur van de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo keurde op 22 september 2022 het actieplan en de begroting 2023 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de algemene vergadering.

Het actieplan van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde werkingsverslag van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven.

De districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 7 december 2022 goed te keuren.

De goedgekeurde begroting wordt vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 946) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo goed.

Op 27 april 2015 (jaarnummer 30) gaf de districtsraad positief advies over het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, alsook over de wijziging van artikel 44 in de statuten van de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 262) werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de wijziging van artikel 44 in de statuten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Op 25 maart 2019 (jaarnummer 246) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2019 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 16 december 2019 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de verlenging tot 31 december 2020 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 14 december 2020 (jaarnummer 738) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2021 van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 745) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2025 van deze samenwerkingsovereenkomst goed.

Artikel 44 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur een ontwerp van budget opmaakt en deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering en de districtsraad voorlegt.

Artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo jaarlijks een actieplan voor het volgende werkingsjaar opstelt met het oog op de realisatie van een geïntegreerd en kwaliteitsvol sociocultureel aanbod op maat van het district. Het actieplan dient aan de districtsraad ter goedkeuring worden voorgelegd voor 1 januari van het jaar waarop het betrekking heeft.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo legt het volgende voor aan de districtsraad berendrecht zandvliet lillo:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo van 7 december 2022:

 • Verslag algemene vergadering 29 juni 2022. Goedkeuring
 • Ledenwijziging Algemene Vergadering. Kennisname
 • Ledenwijziging Raad van Bestuur. Goedkeuring
 • Actieplan 2023. Goedkeuring
 • Begroting 2023. Goedkeuring
 • Varia

Artikel 2

De districtsraad keurt het actieplan 2023 van de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo goed.

Artikel 3

De districtsraad keurt de begroting 2023 van de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo goed.

Artikel 4

De districtsraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_DCBZL_00247 - Ondersteuning - Sport - Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
7.

2022_DCBZL_00247 - Ondersteuning - Sport - Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

2022_DCBZL_00247 - Ondersteuning - Sport - Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 29 november 2021 (Jaarnummer 69) de vierde aanpassing van het meerjarenplan goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw, met ondernemingsnummer 0460.709.715.

Argumentatie

Het district wil zijn inwoners stimuleren tot een maximale participatie aan het verenigingsleven en rekent hierbij op de vereniging om een laagdrempelig en aantrekkelijk sportaanbod te organiseren. Voorts moedigt het district de vereniging aan om een actieve bijdrage aan activiteiten en evenementen die door het district georganiseerd worden, te leveren. Deze afsprakennota regelt de samenwerking tussen het district en de vereniging.

De Nationale Sluitingsprijs is de traditionele afsluiter van het wielerseizoen. De wedstrijd wordt verreden sinds 1929 en is traditioneel de allerlaatste wegwedstrijd van het seizoen in België. Al jarenlang zijn er meer dan 30.000 toeschouwers aanwezig op dit volksfeest op de Belgisch-Nederlandse grens. 

De Nationale Sluitingsprijs rijdt door het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en dit met verschillende doorkomsten. De officiële start vindt plaats in Berendrecht. Deze koers zorgt voor heel wat supporters de dorpen.

Het evenement vond plaats op 11 oktober 2022.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0106 - Strategisch Programma: Verbindend
2BZL010601 - Ondersteuning

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota voor ondersteuning voor Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, 0460.709.715 met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 voor een bedrag van 1.500,00 euro.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 1.500,00 euro aan Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, 0460.709.715 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
 Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw
Monnikenhofstraat 6
2040 Antwerpen
0460.709.715
BE10 4141 2317 7104
1.500,00 EURbudgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2200
4505144974
8.

2022_DCBZL_00248 - Ondersteuning - Verdeling werkingsondersteuning verenigingen 2022. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
8.

2022_DCBZL_00248 - Ondersteuning - Verdeling werkingsondersteuning verenigingen 2022. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

2022_DCBZL_00248 - Ondersteuning - Verdeling werkingsondersteuning verenigingen 2022. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 21 oktober 2019 (jaarnummer 80) keurde de districtsraad het reglement goed voor de verdeling van werkingstoelagen aan verenigingen in het district.

26 verenigingen dienden een aanvraag tot werkingsondersteuning in, hiervan komen er 23 verenigingen in aanmerking om deze te ontvangen.

De volgende verenigingen komen niet in aanmerking omdat ze een afsprakennota hebben met het district: 

 • Bears base en softballclub vzw;
 • HANDEN VOL HANDBAL ZANDVLIET;
 • VZW Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder.

Argumentatie

Alle toekenningen werden bepaald volgens het reglement werkingstoelagen. Hiervan voldoen 23 verenigingen aan de voorwaarden, waarvan 19 verenigingen onder budgethouderschap vallen.

Juridische grond
 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
 • het districtsreglement werkingssubsidies van 21 oktober 2019 (jaarnummer 80);
 • gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het reglement op de toelagen vastlegt.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de beslissing van het college van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale cultuurbeleid.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale sportbeleid.
Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale jeugdbeleid.
Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De vastlegging van volgende sportclubs werd goedgekeurd door de administratief goedkeurder:

Vereniging BedragBestelbon
OKRASPORT ZANDVLIET FV500,00 EUR 4505144907
JUDOCLUB Berendrecht vzw500,00 EUR4505143651
NOORDRUNNERS VZW500,00 EUR4505143656
Actieve Molens FV350,00 EUR4505144638
BC De Reigers FV500,00 EUR4505143624
DAVIDSFONDS VZW350,00 EUR4505143657
VRIJE BOND BERENDRECHT FV350,00 EUR4505143912
SOC. SPORT BERENDRECHT VROLIJKE VRIENDEN FV
500,00 EUR4505144734
Poldermuseum Lillo vzw350,00 EUR4505143626
SAMANA BERENDRECHT FV500,00 EUR4505143637
JONGER DAN JE DENKT ZANDVLIET FV500,00 EUR 4505143659
DE BLAUWE BOEFKES FV500,00 EUR4505143658
BC Molengeest 500,00 EUR4505143631
Dansclub Molengeest FV500,00 EUR4505144919
WTC STURMERS500,00 EUR4505144650
TAICHI-CLUB MOLENGEEST FV350,00 EUR4505143634
KWB Berendrecht-Zandvliet FV500,00 EUR4505143654
Geel Zwart '89 VK FV350,00 EUR4505143653
WTC Raffic II FV500,00 EUR4505144839

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en betaling van de toelagen volgens het 'reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo' voor 2022 goed:

AanvragerBedrag
Femma Zandvliet FV750,00 EUR
Eco-Buurtmoestuin De Kroeme Riek VZW
750,00 EUR
HET GEZIN vzw750,00 EUR
TTC De Gilden750,00 EUR 

Artikel 2

Het districtscollege weigert de toekenning van de toelagen volgens het 'reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo' voor 2022 voor volgende aanvragen: 

Bears base en softballclub vzw
HANDEN VOL HANDBAL ZANDVLIET
VZW Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Femma Zandvliet FV
Putsebaan 159
2040 Berendrecht
België
Ondernemingsnummer: NXX 0035 791 812
Iban nr.: BE87751202240794
750,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode:2200
4505144925
Tafeltennis De Gilden
Steenovenstraat 86/B8
2040 Antwerpen
België
Ondernemingsnummer: NXX 0017 520 970
BE68 8333 8973 3334
750,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode:2200
4505143633
HET GEZIN VZW
Steenovenstraat 95
2040 Berendrecht 
België
0478.009.367
BE06 9734 2384 0322
750,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode:2200
4505143642
ECO-Buurtmoestuin de Kroeme Riek VZW
Noordland 23 B1
2040 Zandvliet
België
0521.831.195
BE29 9731 0403 5564
750,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode:2200
4505144526
9.

2022_DCBZL_00249 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 7 november 2022 - Kennisneming

Kennis genomen
9.

2022_DCBZL_00249 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 7 november 2022 - Kennisneming

2022_DCBZL_00249 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 7 november 2022 - Kennisneming