Terug
Gepubliceerd op 17/11/2022

2022_BB_01464 - Loketwerking. District Berchem - Elisabethlaan 2-4 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

burgemeester
do 17/11/2022 - 10:00 bureau burgemeester
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_BB_01464 - Loketwerking. District Berchem - Elisabethlaan 2-4 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring 2022_BB_01464 - Loketwerking. District Berchem - Elisabethlaan 2-4 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Aan het gebouw met adres Elisabethlaan 2-4 te 2600 Berchem werden nog geen busnummers toegekend die verwijzen naar de ligging van de gebouweenheid in het pand. Dit kan leiden tot administratieve problemen. 

Argumentatie

Aan de hand van de vergunde plannen werd de opdeling van dit gebouw vastgesteld. Het betreft een appartementsgebouw met 73 appartementen en drie handelspanden. De handelspanden op de gelijkvloerse verdieping krijgen huisnummer 2C (handel links), 4A (handel midden) en 4C (handel rechts).

Naar aanleiding daarvan wordt er een meercijferige busnummering toegekend, waarbij het busnummer verwijst naar de ligging van het appartement in het gebouw.

De laatste twee cijfers geven de ligging op de verdieping weer, de voorgaande cijfers verwijzen naar de verdieping.

Juridische grond

De gecoördineerde grondwet:
Art. 41. De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet vastgesteld. Algemene onderrichtingen van 31 maart 2019 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (deel I, nr. 19, b):
De nummering van gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid. Het is echter ten zeerste aanbevolen dat dit wordt geregeld in een gemeentelijk reglement.

Regelgeving: bevoegdheid

Elke gemeente moet bevolkingsregisters houden (deze registers, die één geheel vormen, omvatten zowel het traditionele ‘bevolkingsregister’ sensu stricto, alsook het ‘vreemdelingenregister’).

Het houden van deze registers is wettelijk geregeld bij de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Belgisch Staatsblad van 3 september 1991). De registers moeten voortdurend bijgehouden worden.

Het komt het gemeentebestuur toe alle organisatiemaatregelen te nemen om permanent in te staan voor de rectificatie van verblijfstoestanden, de nodige inschrijvingen en afvoeringen van ambtswege te verrichten en eventueel de inbreuken hierop te laten vaststellen door de politie (conform artikel 7 van voormelde wet van 19 juli 1991). De verbetering en de bijwerking van de andere informatie betreffende de ingeschreven personen moeten permanent gebeuren.

De verplichting van de gemeenten om straatnaamborden en huisnummers te plaatsen, past binnen de bevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Voor de stad Antwerpen zijn de vereisten vastgelegd in het stedelijk politiereglement. Artikel 73 van de politiecodex bepaalt het volgende:

§1. Eigenaars zijn verplicht op hun huizen, gebouwen, appartementsgebouwen en wooneenheden een huisnummer aan te brengen. De burgemeester stelt het huisnummer vast. Aanbrengen doen de eigenaars op eigen kosten.

§2. Elk vastgestelde huisnummer kan de burgemeester altijd wijzigen. Voor de identificatie door veiligheidsdiensten, deurwaarders… kan een appartements- of wooneenhedennummering opgelegd worden.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS05 - Loketten
2SBS0501 - Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

De burgemeester keurt volgende administratieve toekenning van adressen op huisnummer 2 goed voor:

BusnummerOmschrijving
101appartement eerste verdieping links vooraan
102appartement eerste verdieping links achteraan
103appartement eerste verdieping rechts achteraan
104appartement eerste verdieping rechts vooraan
201appartement tweede verdieping links vooraan
202appartement tweede verdieping links achteraan
203appartement tweede verdieping rechts achteraan
204appartement tweede verdieping rechts vooraan
301appartement derde verdieping links vooraan
302appartement derde verdieping links achteraan
303appartement derde verdieping rechts achteraan
304appartement derde verdieping rechts vooraan
401appartement vierde verdieping links vooraan
402appartement vierde verdieping links achteraan
403appartement vierde verdieping rechts achteraan
404appartement vierde verdieping rechts vooraan
501appartement vijfde verdieping links vooraan
502appartement vijfde verdieping links achteraan
503appartement vijfde verdieping rechts achteraan
504appartement vijfde verdieping rechts vooraan
601appartement zesde verdieping links vooraan
602appartement zesde verdieping links achteraan
603appartement zesde verdieping rechts achteraan
604appartement zesde verdieping rechts vooraan
701appartement zevende verdieping links vooraan
702appartement zevende verdieping links achteraan
703appartement zevende verdieping rechts achteraan
704appartement zevende verdieping rechts vooraan
801appartement achtste verdieping links vooraan
802appartement achtste verdieping links achteraan
803appartement achtste verdieping rechts achteraan
804appartement achtste verdieping rechts vooraan


De burgemeester keurt volgende administratieve toekenning van adressen op huisnummer 4 goed voor:

BusnummerOmschrijving
001appartement conciërge gelijkvloerse verdieping
101appartement eerste verdieping links vooraan
102appartement eerste verdieping links achteraan
103appartement eerste verdieping midden achteraan
104appartement eerste verdieping rechts achteraan
105appartement eerste verdieping rechts vooraan
201appartement tweede verdieping links vooraan
202appartement tweede verdieping links achteraan
203appartement tweede verdieping midden achteraan
204appartement tweede verdieping rechts achteraan
205appartement tweede verdieping rechts vooraan
301appartement derde verdieping links vooraan
302appartement derde verdieping links achteraan
303appartement derde verdieping midden achteraan
304appartement derde verdieping rechts achteraan
305appartement derde verdieping rechts vooraan
401appartement vierde verdieping links vooraan
402appartement vierde verdieping links achteraan
403appartement vierde verdieping midden achteraan
404appartement vierde verdieping rechts achteraan
405appartement vierde verdieping rechts vooraan
501appartement vijfde verdieping links vooraan
502appartement vijfde verdieping links achteraan
503appartement vijfde verdieping midden achteraan
504appartement vijfde verdieping rechts achteraan
505appartement vijfde verdieping rechts vooraan
601appartement zesde verdieping links vooraan
602appartement zesde verdieping links achteraan
603appartement zesde verdieping midden achteraan
604appartement zesde verdieping rechts achteraan
605appartement zesde verdieping rechts vooraan
701appartement zevende verdieping links vooraan
702appartement zevende verdieping links achteraan
703appartement zevende verdieping midden achteraan
704appartement zevende verdieping rechts achteraan
705appartement zevende verdieping rechts vooraan
801appartement achtste verdieping links vooraan
802appartement achtste verdieping links achteraan
803appartement achtste verdieping midden achteraan
804appartement achtste verdieping rechts achteraan
805appartement achtste verdieping rechts vooraan


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.