Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

2023_DCAN_00150 - Grote Kauwenberg - Pieter van Hobokenstraat. Wegeniswerken. Bestek GAC_2017_00010 (SWOU10377) - Wijziging opdracht 1. Eindafrekening - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 13/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00150 - Grote Kauwenberg - Pieter van Hobokenstraat. Wegeniswerken. Bestek GAC_2017_00010 (SWOU10377) - Wijziging opdracht 1. Eindafrekening - Goedkeuring 2023_DCAN_00150 - Grote Kauwenberg - Pieter van Hobokenstraat. Wegeniswerken. Bestek GAC_2017_00010 (SWOU10377) - Wijziging opdracht 1. Eindafrekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Gunning
Bestek GAC_2017_00010 (SWOU10377)
Goedkeuring districtscollege Antwerpen13 augustus 2018618
GunningsbriefVerzonden6 september 2018

Op 13 augustus 2018 (jaarnummer 618) gunde het districtscollege de wegeniswerken in de Grote Kauwenberg en Pieter van Hobokenstraat, district Antwerpen, aan de firma Hens nv, Bredabaan 54 te 2990 Wuustwezel met ondernemingsnummer 0418.988.134 tegen de som van 838.588,14 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek GAC_2017_00010 (SWOU10377).

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de eindafrekening op.

Argumentatie

Wijziging opdracht 1, ten laste van Aquafin

postenomschrijving
OP 1rioleringen: 300mm <di of du <=400mm
OP 2

rioleringen: dichtstorten gat dia 400mm

Termijnverlenging: geen

Prijsherziening: geen

Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek GAC_2017_00010 (SWOU10377) voor de wegeniswerken in de Grote Kauwenberg en Pieter van Hobokenstraat van toepassing.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om wijziging opdracht 1 (WO 1) goed te keuren, samengesteld (in EUR) als volgt:

omschrijvingAquafin
totaal werken in meer
1.193,82


Eindafrekening

De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.
OmschrijvingDistrict AntwerpenAquafinTotaal
Inschrijvingsprijs373.789,17464.798,97838.588,14
Pluswerken0,001.193,821.193,82
Vermoedelijke hoeveelheid in meer29.087,7327.973,8257.061,55
Vermoedelijke hoeveelheid in min-74.978,48-112.104,01-187.082,49
prijsherziening2.798,044.270,347.068,38
Rectificatie-111,40-792,11-903,51
Afrondingsfout eenheidsprijzen3.260,023,28
Totaal330.588,32385.340,85715.929,17
21% btw69.423,5580.921,58150.345,13
Algemeen totaal400.011,87466.262,43866.274,30
Vastgelegd budget497.513,39

Restbudget97.501,52

Juridische grond

Artikel 38/2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering. 

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. 

Met het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Grote Kauwenberg en de Pieter van Hobokenstraat zijn lokale straten.

Algemene financiƫle opmerkingen

Voor deze werken werd onderstaande bestelbon EUR vastgelegd:  
BestelbonOmschrijvingBudgetRestbudget
ten laste van het district Antwerpen
4005286888Gunning497.513,3997.501,52

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502P02319 - 2000 AN Grote Kauwenberg

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de wijziging opdracht 1, ten laste van Aquafin, voor een bedrag van 1.193,82 EUR, goed voor de wegeniswerken in de Grote Kauwenberg en Pieter van Hobokenstraat, district Antwerpen, uitgevoerd door de firma Hens nv, Bredabaan 54, 2990 Wuustwezel met ondernemingsnummer 0418.988.134, op basis van bestek GAC_2017_00010 (SWOU10377).

Artikel 2

Het districtscollege keurt de eindafrekening voor een bedrag van 866.274,30 EUR goed voor de wegeniswerken in de Grote Kauwenberg en Pieter van Hobokenstraat, district Antwerpen, uitgevoerd door de firma Hens nv, Bredabaan 54 te 2990 Wuustwezel met ondernemingsnummer 0418.988.134, op basis van het bestek GAC_2017_00010 (SWOU10377).
Het aandeel van het district bedraagt 400.011,87 EUR.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20191218_10377A_eindafrekening.xlsx