Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

2023_DCAN_00152 - District Antwerpen - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locaties. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 13/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00152 - District Antwerpen - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locaties. Advies - Goedkeuring 2023_DCAN_00152 - District Antwerpen - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locaties. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) (jaarnummer 218).

Het college keurde in zitting van 3 februari 2023 (jaarnummer 657) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor district Antwerpen goed.

Uit de verbruikscijfers blijkt dat er voor verschillende goedgekeurde locaties een extra voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen kan ingericht worden. Deze locaties worden via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu de uitbreiding van 12 bestaande locaties ter advies voor.

Argumentatie

Uitbreiding bestaande locaties

Uit de analyse van de gebruikscijfers blijkt dat onderstaande plaatsen aan laadpalen bezet zijn en uitgebreid mogen worden met een extra voorbehouden plaats.

District Antwerpen

 1. Arendstraat 26;
 2. August Vermeylenlaan 7;
 3. Berendrechtstraat 51;
 4. Beschavingstraat 17;
 5. Bisschopstraat 72;
 6. Hubert Lampolaan 14;
 7. Julius de Geyterstraat 158;
 8. Mechelsesteenweg 178;
 9. Terliststraat 10;
 10. Van Maerlantstraat 51 (twee laadpalen, vier plaatsen);
 11. Van Putlei 34;
 12. Willem Klooslaan 6.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geëxploiteerd.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Juridische grond

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over de proefopstelling 'uitbreiding publieke laadpalen' in district Antwerpen. Het betreft de locaties:

 1. Arendstraat 26;
 2. August Vermeylenlaan 7;
 3. Berendrechtstraat 51;
 4. Beschavingstraat 17;
 5. Bisschopstraat 72;
 6. Hubert Lampolaan 14;
 7. Julius de Geyterstraat 158;
 8. Mechelsesteenweg 178;
 9. Terliststraat 10;
 10. Van Maerlantstraat 51;
 11. Van Putlei 34;
 12. Willem Klooslaan 6.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Arendstraat 26.pdf
 • August Vermeylenlaan 7.pdf
 • August Vermeylenlaan 7_2dePP.pdf.docx
 • Berendrechtstraat 51.pdf
 • Berendrechtstraat 51_2dePP.pdf
 • Beschavingstraat 17.pdf
 • Bisschopstraat 72.pdf
 • Hubert Lampolaan 14.pdf
 • Julius De Geyterstraat 158_2dePP.pdf
 • Julius De Geytrstraat 158.pdf
 • Mechelsesteenweg 176-178_2dePP.pdf
 • Mechelsesteenweg 178.pdf
 • Terliststraat 10.pdf
 • Van Maerlantstraat 51.pdf
 • Willem Klooslaan 6.pdf
 • Van Putlei 34.pdf