Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

2023_DCAN_00151 - District Antwerpen - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 13/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00151 - District Antwerpen - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring 2023_DCAN_00151 - District Antwerpen - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) (jaarnummer 218).

Het college keurde in zitting van 3 februari 2023 (jaarnummer 657) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor district Antwerpen goed.

Via www.antwerpenlaadt.be werden er diverse nieuwe aanvragen voor de plaatsing van publieke laadpalen ingediend. Deze locaties worden via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu deze nieuwe locaties ter advies voor.

Argumentatie

Nieuwe locaties

MPA AG heeft de nieuwe aanvragen onderzocht (voorwaarden, locatiebepaling, advies netaansluiting, enzovoort) en stelt voor publieke laadpalen te plaatsen op de volgende locaties: 

District Antwerpen

 1. Adolphe Meurissestraat 25;
 2. Amerikalei 59 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 3. Appelmansstraat 14;
 4. Brooklynstraat 25;
 5. Cockerillkaai 16;
 6. Emiel Banningstraat 44;
 7. Frankrijklei 60 (twee plaatsen);
 8. Gasstraat 27;
 9. Gijzelaarstraat 30;
 10. Gloriantlaan 17 (twee plaatsen);
 11. Guicciardinistraat 1 (twee plaatsen);
 12. Halewijn 53 (twee plaatsen);
 13. Harmoniestraat 124 (twee plaatsen);
 14. Hockeystraat 3 (twee plaatsen);
 15. Italiëlei 82;
 16. Jozef De Bomstraat 30;
 17. Korte Herentalsestraat 17;
 18. Kotterstraat (tegenover 37/39/41);
 19. Lange Ypermanstraat 40;
 20. Lovelingstraat 58 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 21. Magdalenastraat 51 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 22. Montignystraat 31 (twee plaatsen);
 23. Napoleonkaai 13;
 24. Oudaan 35;
 25. Sint-Paulusplaats 20;
 26. Sint-Rochusstraat 45 (twee plaatsen);
 27. Solvynsstraat 80 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 28. Somerstraat 22;
 29. Sterstraat 27 (twee plaatsen);
 30. Thonetlaan 98;
 31. Verlatstraat 38;
 32. Volhardingstraat 122;
 33. Vrijheidstraat 35;
 34. Waterhoenlaan 13.

De laadpalen worden door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geplaatst en geëxploiteerd.

Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Er wordt per laadpaal steeds één parkeerplaats voor elektrische voertuigen voorzien. Als uit de gebruikscijfers blijkt dat een tweede voorbehouden parkeerplaats nodig is, dan kan een extra parkeerplaats voor elektrische voertuigen worden ingericht.
Aangezien er voor de Frankrijklei, Gloriantlaan, Guicciardinistraat, Halewijn, Harmoniestraat, Hockeystraat, Montignystraat, Sint-Rochusstraat en Sterstraat meerdere aanvragen zijn, werden deze gebundeld, en worden er ineens twee voorbehouden plaatsen ingericht.  In de Amerikalei, Lovelingstraat, Magdalenastraat en Solvynsstraat worden ineens twee laadpalen en drie plaatsen ingericht.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Juridische grond

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over de proefopstelling nieuwe locaties 'publieke laadpalen' in district Antwerpen:

 1. Adolphe Meurissestraat 25;
 2. Amerikalei 59 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 3. Appelmansstraat 14;
 4. Brooklynstraat 25;
 5. Cockerillkaai 16;
 6. Emiel Banningstraat 44;
 7. Frankrijklei 60 (twee plaatsen);
 8. Gasstraat 27;
 9. Gijzelaarstraat 30;
 10. Gloriantlaan 17 (twee plaatsen);
 11. Guicciardinistraat 1 (twee plaatsen);
 12. Halewijn 53 (twee plaatsen);
 13. Harmoniestraat 124 (twee plaatsen);
 14. Hockeystraat 3 (twee plaatsen);
 15. Italiëlei 82;
 16. Jozef De Bomstraat 30;
 17. Korte Herentalsestraat 17;
 18. Kotterstraat (tegenover 37/39/41);
 19. Lange Ypermanstraat 40;
 20. Lovelingstraat 58 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 21. Magdalenastraat 51 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 22. Montignystraat 31 (twee plaatsen);
 23. Napoleonkaai 13;
 24. Oudaan 35;
 25. Sint-Paulusplaats 20;
 26. Sint-Rochusstraat 45 (twee plaatsen);
 27. Solvynsstraat 80 (twee laadpalen, drie plaatsen);
 28. Somerstraat 22;
 29. Sterstraat 27 (twee plaatsen);
 30. Thonetlaan 98;
 31. Verlatstraat 38;
 32. Volhardingstraat 122;
 33. Vrijheidstraat 35;
 34. Waterhoenlaan 13.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 070323_Laadpaalplannen Antwerpen.pdf