Terug
Gepubliceerd op 06/06/2023

2023_DCAN_00316 - Districtsraad - Mededeling te behandelen punten dagorde zitting 19 juni 2023 - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 05/06/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00316 - Districtsraad - Mededeling te behandelen punten dagorde zitting 19 juni 2023 - Kennisneming 2023_DCAN_00316 - Districtsraad - Mededeling te behandelen punten dagorde zitting 19 juni 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad nam op 19 september 2022 (jaarnummer 108) kennis van de planning voor de vergaderingen van de raadscommissies en districtsraden in 2023.

Juridische grond

Volgens artikel 19 en 126 van het DLB en artikel 6 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen beslist de voorzitter tot bijeenroeping van de districtsraad.

Volgens artikel 14 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen beslist de voorzitter van de raadscommissie tot bijeenroeping van de raadscommissie. De voorzitter van de districtsraad stelt de agenda van de districtsraad op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Argumentatie

Voorafgaand aan zittingen van de districtsraad wordt de ontwerpagenda aan het districtscollege voorgelegd. Zo is het districtscollege op de hoogte van de te behandelen agendapunten. 

De districtsraad vergadert op 19 juni 2023. Ter voorbereiding van de districtsraad wordt er een algemene raadscommissie voorzien op 12 juni 2023. De ontwerpagenda van de commissiezitting wordt samen met de agenda van de districtsraad ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad
1TAN05 - Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiƫnt bestuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad van 19 juni 2023 om 20.00 uur.

Artikel 2

Het districtscollege deelt aan de voorzitter van de districtsraad de te behandelen punten mee voor de dagorde van de zitting van 16 juni 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.