Terug
Gepubliceerd op 06/06/2023

2023_DCAN_00315 - Reglementen - Ondersteuningen onder reglement - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 05/06/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00315 - Reglementen - Ondersteuningen onder reglement - Kennisneming 2023_DCAN_00315 - Reglementen - Ondersteuningen onder reglement - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het collegebesluit van 12 mei 2017 legt de bevoegdheden van het districtscollege vast (jaarnummer 4463).

Bij de praktische uitwerking bleek een delegatie van het districtscollege naar de districtssecretaris wat betreft het toekennen en uitbetalen van ondersteuningen onder reglement die kleiner dan of gelijk zijn aan 1.000,00 EUR, aangewezen.

Het districtscollege keurde deze delegatie goed op 7 januari 2019 (jaarnummer 4).

Datzelfde besluit bepaalt dat het districtscollege maximaal en gestructureerd wordt geïnformeerd. Dit besluit legt het districtscollege de door de districtssecretaris toegekende ondersteuningen onder reglement kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 EUR ter kennisneming voor.

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
  • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595);
  • het ondersteuningsreglement 'Kleine hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers', goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 15 november 2021 (jaarnummer 166);
  • het ondersteuningsreglement Districtsfonds: beleef je buurt! Speelstraten goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 18 oktober 2021 (jaarnummer 154);
  • het ondersteuningsreglement Districtsfonds: 'beleef je buurt!' en 'buurt in bloei.' goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 20 juni 2022 (jaarnummer 83);
  • het ondersteuningsreglement Infrastructuur jeugd- en buurtverenigingen goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 20 juni 2022 (jaarnummer 84);
  • het ondersteuningsreglement werkingsondersteuning jeugd- en sportverenigingen, trainersondersteuning - sport, vormingsondersteuning - jeugd goedgekeurd door de districtsraad in de zitting van 20 juni 2022 (jaarnummer 85).

Regelgeving: bevoegdheid

Het besluit van 7 januari 2019 (jaarnummer 4) bepaalt dat de districtssecretaris bevoegd is voor het toekennen en uitbetalen of weigeren van toelagen onder reglement (exploitatie en investeringen) kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 EUR.

Argumentatie

Tijdens de periode van 1 mei 2023 tot en met 31 mei 2023 keurde de districtssecretaris de toekenning van ondersteuningen goed voor een totaalbedrag van 23.117,20 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de onder reglement toegekende ondersteuningen kleiner dan of gelijk aan 1.000,00 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.