Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCAN_00356 - Districten Antwerpen en Hoboken. Emiel Vloorsstraat en August Leyweg - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/06/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00356 - Districten Antwerpen en Hoboken. Emiel Vloorsstraat en August Leyweg - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring 2023_DCAN_00356 - Districten Antwerpen en Hoboken. Emiel Vloorsstraat en August Leyweg - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Emiel Vloorsstraat in districten Antwerpen en Hoboken:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 9 oktober 2020 (jaarnummer 8472);
 • maakt gedeeltelijk deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kiel-Noord";
 • maakt gedeeltelijk deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

De August Leyweg in district Antwerpen:  

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 8 maart 2019 (jaarnummer 2135);
 • bevat een zone 30 schoolomgeving.

Met behulp van de verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) werden er reeds maatregelen genomen om de kruispunten Emiel Vloorsstraat/Pieter Rottiestraat en Emiel Vloorsstraat/August Leyweg veilig mogelijk te maken. Toch blijven er nog deelconflicten binnen deze verkeerslichtenregeling bestaan. Fietsers op de Emiel Vloorsstraat, die rechtdoor willen fietsen, krijgen gelijktijdig groen met het rechts afslaand autoverkeer vanop de Emiel Vloorsstraat.
Daarom stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voor om via een proefopstelling deze conflicten te beveiligen door de verkeerscirculatie op de August Leyweg te wijzigen en voorsorteringspijlen op de Emiel Vloorsstraat aan te brengen.

De proefperiode zal minimaal zes maanden lopen.

Juridische grond

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd. 

Argumentatie

Door het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer in de August Leyweg, en het voorzien van voorsorteringspijlen op de rijstroken in de Emiel Vloorsstraat, wordt het conflict tussen afslaande voertuigen vanop de Emiel Vloorsstraat en fietsers - die rechtdoor blijven fietsen op de Emiel Vloorsstraat - vermeden. Ter hoogte van de middelbare school is het inrijden vanaf de Emiel Vloorsstraat en uitrijden ter hoogte van de sporthal. Eveneens is het indraaien vanaf de Emiel Vloorsstraat richting de Pieter Rottiestraat voor het autoverkeer stadinwaarts niet meer toegelaten. Deze beweging is nog wel mogelijk aan de doorsteek tegenover het Kielsbroek.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. 

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 8 juni 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de proefopstelling in de Emiel Vloorsstraat en August Leyweg.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230127_Emiel_Vloorsstraat_proef_VLCC_sporthallen.pdf
 • 20230131_August_Leyweg_kant_sport_VLCC_proef_1_2.pdf
 • 20230131_August_Leyweg_kant_sport_VLCC_proef_2_2.pdf
 • 20230202_Emiel_Vloorstraat_proef_VLCC_thv_middelbareschool_1_1.pdf
 • 20230131_August_Leyweg_thv_middelbare_school_VLCC_proef.pdf