Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCAN_00352 - Vrijdagmarkt. Wegeniswerken. SWOU13283 - Voorontwerp - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/06/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00352 - Vrijdagmarkt. Wegeniswerken. SWOU13283 - Voorontwerp - Goedkeuring 2023_DCAN_00352 - Vrijdagmarkt. Wegeniswerken. SWOU13283 - Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

Projectdefinitie en concept
Goedkeuring districtscollege5 september 2022
426
Mobiliteitsvoorwaarden
Goedkeuring college14 april 2023
2413
AdviesBevraging bewonersoktober 2022

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

17 april 2023

 -


Het districtscollege keurde in zitting van 5 september 2022 (jaarnummer 426) de projectdefinitie en het concept voor de wegeniswerken op de Vrijdagmarkt goed.

Het college keurde in zitting van 14 april 2023 (jaarnummer 2413) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een voorontwerp.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Vrijdagmarkt is een lokaal plein.

Argumentatie

Ten opzichte van het concept werden er geen wezenlijke veranderingen doorgevoerd. Het plan werd verder verfijnd, zo werden onder andere de plaatsing van het straatmeubilair en de detaillering van de boombunkers verder uitgewerkt. Met het oog op duurzaamheid worden voor de bestrating de bestaande mozaïekkeien maximaal hergebruikt. 

Parkeerbalans
Het voorontwerp resulteert in een parkeerbalans van acht plaatsen in de bestaande toestand naar nul plaatsen in de nieuwe toestand. De bestaande parkeerplaatsen worden nu reeds grotendeels gebruikt als uitbreidingsterrassen.

Bomenbalans
Het voorontwerp resulteert in een negatieve bomenbalans. Er zijn 12 bestaande bomen rond de centrale zone, en een in de parkeerstrook van de Drukkerijstraat. In de nieuwe toestand zullen er 12 toekomstbomen zijn. De parkeerstrook van de Drukkerijstraat loopt nu door op het plein. Deze zal worden ingekort waardoor er 1 boom verdwijnt.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Vrijdagmarkt ligt in een zone waar het rioleringsstelsel optimaal gemengd aangelegd is en moet worden. Voor deze zone wordt een gemengd systeem in combinatie met doorgedreven bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld. De gemengde riolering zal worden omgevormd naar een DWA. RWA wordt toegevoegd, mogelijk met infiltratie.

In de volgende fase zullen de ontwerpmaatregelen opgenomen worden die nodig zijn om de infiltratie en buffering toe te passen die nodig zijn volgens de berekeningen en regels zoals beschreven in het hemelwaterplan.

Inspraak

De digitale bevraging voor bewoners ging door in oktober 2022.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2400/5002500000/224/2ANT011101M02534/2AN090200.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein van 14 april 2023 geeft gunstig advies op het voorontwerp op voorwaarde dat:

 • de haalbaarheid en het draagvlak van een speelelement in de bestrating verder onderzocht wordt;
 • de keuze van boomsoort en plantmaat wordt afgestemd met SB/Groen;
 • onderzocht wordt of het wenselijk is om op de Vrijdagmarkt bijkomende evenementen te voorzien en of nutsvoorzieningen op het middenplein noodzakelijk zijn;
 • de inplanting van de afvalbakken verder wordt afgestemd met SB/SR;
 • de verdeling en fysieke markering van de eilandterraszones verder wordt onderzocht in overleg met Maatschappelijke Veiligheid, rekening houdend met de afstand tot bomen en straatmeubilair en de obstakelvrije ruimte langs de berijdbare zone;
 • de mogelijkheden om regenwater ter plaatse op te vangen verder onderzocht worden in overleg met SB/Groen en Aquafin;
 • data- en elektriciteitsvoorzieningen opgenomen worden voor de toekomstige plaatsing van camera’s.

Al deze opmerkingen worden in de volgende fase verder onderzocht.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0111 - Strategisch Programma: Wandelstad
2ANT011101 - Wandelstad
2ANT011101M02534 - SWPR13283 Vrijdagmarkt

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het voorontwerp (15 mei 2023) voor wegeniswerken op de Vrijdagmarkt, district Antwerpen, goed op voorwaarde dat:  

 • boombescherming wordt voorzien, zodat aanrijding door marktvoertuigen onmogelijk wordt gemaakt;
 • voldoende banken worden voorzien met rug- en armleuning.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht aan Water-link: opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • Na de inspraakprocedure voorontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp

SW/Mobiliteit

Draft signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district

Communicatie en participatietraject organiseren


Bijlagen

 • 20230515_13283_VO_CB.pdf
 • 20230515_13283_VO_BT.pdf
 • 20230515_13283_VO_NT.pdf