Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCAN_00355 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Unik Musik. Gedeeltelijke terugvordering nominatieve ondersteuning 2022 - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/06/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00355 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Unik Musik. Gedeeltelijke terugvordering nominatieve ondersteuning 2022 - Goedkeuring 2023_DCAN_00355 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Unik Musik. Gedeeltelijke terugvordering nominatieve ondersteuning 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 15 november 2021 (jaarnummer 165) werd in aanpassing 3 van het meerjarenplan een nominatieve ondersteuning van 14.500,00 EUR toegekend aan Buurthuis Unik vzw, Paleisstraat 108, 2018 Antwerpen, voor het Burgerbegrotingsproject 'Unik Musik'. 

In de districtscollegebeslissing van 6 december 2021 (jaarnummer 699) werd de afsprakennota met de voorwaarden voor de ondersteuning goedgekeurd. De ondersteuning werd gedeeltelijk uitbetaald.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor inspraak en participatie.

Argumentatie

De ondersteuningsontvanger Buurthuis Unik vzw, Paleisstraat 108, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0755.912.288, stuurde op 23 maart 2023 de financiĆ«le eindrapportage door. Daarin werd aangegeven dat een deel van het uitbetaalde bedrag niet werd uitgegeven. Er werd met de ontvanger gecommuniceerd op 23 mei 2023 over het tekort en deze ging op 2 juni 2023 akkoord met een terugvordering. 

Er werd een totaalbedrag van 14.500,00 EUR uitbetaald aan de begunstigde. De rapportage bevat stukken voor een totale kost van 12.603,68 EUR. Er moet een bedrag van 1.896,32 EUR teruggevorderd worden.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0106 - Modern district
2ANT010602 - Begroting in evenwicht

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist een bedrag van 1.896,32 EUR van de aan Buurthuis Unik vzw, Paleisstraat 108, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0755.912.288, uitbetaalde ondersteuning terug te vorderen.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresOrder
Buurthuis Unik VZW
Paleisstraat 108
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0755.912.288
Rekeningnummer: BE95 0018 9741 3158
1.896,32 EURbudgetplaats: 5000100000
budgetpositie: 746
functiegebied: 2ANT010602A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090170
budgetperiode: 2300
wordt later opgemaakt