Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCAN_00351 - District Antwerpen. Wapper (Hopland). Wegeniswerken. SWOU12389 - Concept - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/06/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00351 - District Antwerpen. Wapper (Hopland). Wegeniswerken. SWOU12389 - Concept - Goedkeuring 2023_DCAN_00351 - District Antwerpen. Wapper (Hopland). Wegeniswerken. SWOU12389 - Concept - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

Studieopdracht - Selectiedraad en procedureGoedkeuring college20 mei 20224132

Projectdefinitie Wapper

Goedkeuring college

20 juni 2022

6146

Gunning ontwerper

Goedkeuring college

3 februari 2023

299

adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

2 mei 2023

---

Mobiliteitsvoorwaarden – Concept          
Goedkeuring college9 juni 20233751


Ambitie
Met de heraanleg van de Wapper wenst stad Antwerpen een nieuw en hedendaags stadsplein te creëren, met een verbeterde verblijfkwaliteit, waarin de vernieuwde Rubenssite prominent aanwezig is. De nieuwe Wapper wordt een open, logische en uitnodigende schakel tussen de Via Sinjoor en de theaterbuurt. De Wapper speelde historisch gezien een belangrijke rol in de waterinfrastructuur van de stad. Dit waterverhaal opnieuw zichtbaar maken vormt een belangrijke bijdrage voor het waterbewustzijn in Antwerpen. Naast inzetten op een klimaat robuust plein, spelen ook erfgoed, groen, middenstand, horeca en het gebruik van het plein een belangrijke rol in het ontwerp. Het is de bedoeling dat de opportuniteiten en uitdagingen worden samengebracht in een overkoepelend ontwerp, waarbij er eveneens rekening wordt gehouden met de eisen van de verschillende actoren op en rond het plein.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. Hopland is een lokale straat. Wapper is een bovenlokaal plein.

Argumentatie

Op basis van de in de collegezitting van 20 juli 2022 goedgekeurde projectdefinitie (jaarnummer 6146) en de wedstrijdofferte is het ontwerpteam OMGEVING en De Urbanisten aan de slag gegaan met de opmaak van het concept voor de Wapper. Dit resulteert in een conceptontwerp en een conceptnota die de adviezen van alle stakeholders op het plein bevatten, alsook bijkomende onderzoeksvragen formuleren die in de komende ontwerpfase verder uitgewerkt zullen te worden. 

De Wapper wordt een hedendaags stadsplein dat voldoet aan de noden van de verschillende stakeholders op het plein. Het plein blijft zijn verbindende functie faciliteren als schakelplek op de Via Sinjoor, en wordt bovendien een aangename verblijfplaats waar bezoekers rustig kunnen vertoeven te midden van de drukke binnenstad. 

Op het vernieuwde plein krijgen de huidige functies opnieuw een plaats:

 • De horecazaken krijgen zowel een gevelterras als losstaande eilandterrassen in de midden zone van het plein.
 • Voor het laad- en losverkeer en hulpdiensten wordt ruimte voorzien langs de gevels op het plein.
 • Voor de brandweer worden er op 3 plaatsen (ter hoogte van huisnummer Meir 52, Wapper 1A en het Rubenshuis) uitwijkmogelijkheden voorzien van de bestaande brandweg van twee meter diep, zodat er voldoende opstelruimte is.
 • De locatie voor ambulante handel wordt opnieuw voorzien tegen de gevel van Paleis op de Meir.
 • Voor het Rubenshuis wordt ruimte voorzien zodat de gevel opnieuw een prominente plek krijgt op het plein.
 • Aan de kant van de Meir wordt opnieuw een fontein voorzien die eveneens dient als speelelement voor kinderen.
 • Er worden op verschillende plaatsen op het plein fietsnietjes voorzien, alsook een velo-station.
 • De door- en oversteekbaarheid van het plein blijft gegarandeerd.
 • Hopland wordt zo ingericht dat de oversteekbaarheid van de Wapper naar de Maria Pijpelincxstraat verbetert. 

Behalve de huidige functies wordt er ook ingezet op het creëren van een aangename omgeving om te verblijven en het plein klimaat robuust te maken. Hiervoor wordt er onder andere verder gewerkt op de pijlers uit het Waterplan dat op 20 september 2019 (jaarnummer 7650) werd goedgekeurd door het college. Op de Wapper wordt er gefocust op de onderliggende rui die een overcapaciteit bezit en die ingezet kan worden voor het lokaal bufferen van regenwater. Vanuit het historisch oogpunt blijft de structuur van de rui in het concept gevrijwaard van ingrepen, en wordt de contour van de ondergrondse rui ook bovengronds afgebeeld, en dit in de vorm van een waterpartij. In deze waterpartij stroomt het gezuiverde regenwater dat ondergronds in de rui wordt gebufferd in een circulaire systeem. Door het water boven op het plein in beeld te brengen, en in combinatie met de schaduw van de bomen en het groen op maaiveld, worden er koelteplekken voorzien. Het groenconcept bevat large- en toekomstbomen met vergrote ondergrondse groeiruimte, waardoor de totale kroonprojectie ten opzichte van de bestaande toestand toeneemt. Dit draagt bij aan het creëren van een aangename koele omgeving in de steeds warmer wordende stedelijke omgeving. Bovendien wordt er voldoende ruimte voorzien om rustig te vertoeven, zoals op de zitbanken die langs de waterpartij en in de schaduw onder de bomen worden voorzien. 

In de conceptnota worden de onderzoeksvragen opgesomd die tijdens de komende ontwerpfasen verder worden uitgewerkt. De nota focust voornamelijk op het watersysteem en al zijn onderdelen, waarvan volgende thema’s uitgebreid toegelicht worden:

 • Beschikbaarheid van water en circulariteit;
 • Waterzuivering;
 • Technische haalbaarheid van het watersysteem;
 • Onderhoud en toegankelijkheid;
 • Gebruik waterzakken;
 • Landschappelijke integratie, gebruikswaarde en veiligheid;
 • Stabiliteitsstudie van de rui;
 • Opschaalbaarheid van het systeem.

Mobiliteitsvoorwaarden

 • Woonerf/voetgangersgebied;
 • Snelheidsregime: 20 km/u;
 • voorrangsregeling: voorrang van rechts;
 • rijrichting: enkelrichting van Jodenstraat naar Hopland;
 • laden en lossen van 5u tot 11u en van 19u tot 22u;
 • C3 verboden toegang aan kruispunt Meir/Wapper uitgezonderd voor fietsers.

Parkeerbalans
Hier zijn geen parkeerplaatsen aanwezig.

Bomenbalans
De bomenbalans gaat van 41 bomen in de bestaande toestand naar 33 bomen in het conceptontwerp. In de bestaande toestand staan er voornamelijk kleine bomen, en hebben de meeste bomen een te kleine groeiplaats waardoor er op veel plaatsen wortelopdruk waarneembaar is. Dit wordt ook toegelicht in de bomentoets, wat in het conceptontwerp resulteert in zeven bomen die behouden blijven, waaronder één toekomstboom. Bovendien wordt het advies gegeven om zowel het groenvolume op zich, als het aantal grote en toekomstbomen te verhogen. Op basis van dit advies is het conceptontwerp uitgewerkt.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Wapper ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners en ondernemers ging door op 14 november 2022.

De resultaten van dit infomoment werden verwerkt en zijn door het ontwerpteam opgenomen in het conceptontwerp. 

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2400/5153000000/224/2LMS030101M01517/2SA020200
 

Adviezen

• Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden
 • Coördinatieoverleg Openbaar Domein 
 • 02 mei 2023
 • gunstig met voorwaarden:
  • de materiaalkeuze verder wordt onderzocht en gedetailleerd in afstemming met SW/PR/Structureel Onderhoud;
  • om een onderhoudsprogramma op te maken voor het volledige ontwerp en al zijn onderdelen in samenspraak met SW/PR/Structureel Onderhoud, en dit tijdig af te stemmen met de betrokken stadsdiensten;
  • het waterconcept verder wordt uitgewerkt in functie van koelte en het luwteplan, rekening houdend met beheer en veiligheid;
  • er voldoende banken met arm- en rugleuning worden voorzien;
  • de inplanting van fietsenbeugels en ander straatmeubilair onderzocht worden en hiervoor een conceptvisie wordt uitgewerkt, zodat verrommeling voorkomen wordt;
  • het ontwerp wordt afgestemd met Inter in verband met blindegeleiding;
  • onderzocht wordt waar nutsvoorzieningen voor evenementen voorzien kunnen worden in het ontwerp;
  • onderzocht wordt waar er op het plein afvalbakken voorzien kunnen worden;
  • het ontwerp en de detaillering van de plantvakken verder wordt uitgewerkt in overleg met SB/Groen en SW/K&L;
  • de nodige onderzoeken zo snel mogelijk worden opgestart zodat de verdere detaillering van het ontwerp uitgewerkt kan worden;
  • de afbakening van de terraszones wordt opgenomen in het verdere ontwerp en de afbakening wordt uitgewerkt in functie van handhaving;
  • de anti-terreurmaatregelen worden afgestemd op de omliggende projecten en de globale circulatie van de omgeving buiten het projectgebied worden onderzocht in overleg met SW/MOB, MV/Politie en hulpdiensten;
  • de randvoorwaarden voor de zichtlijnen van de camera’s worden opgenomen in het verdere ontwerp;
  • de oversteken over de waterpartij worden onderzocht, rekening houdend met integrale toegankelijkheid en veiligheid;
  • de vrije doorgang langs de gevels onderzocht worden op basis van de huidige passage;
  • de inplanting van fietsnietjes en deelmobiliteit worden opgenomen en verder uitgewerkt in overleg met SW/MOB;
  • de verplaatsing van het velo-station buiten het projectgebied onderzocht wordt met SW/B&O/straatmeubilair & objecten;
  • de aansluiting met de Schuttershofstraat verder onderzocht wordt in overleg met SW/MOB zodat foutparkeren voorkomen wordt;
  • de detaillering van de opstelruimte voor brandweer in het verdere ontwerp wordt uitgewerkt in overleg met brandweer.
   • Er werden met brandweer al enkele randvoorwaarden overeengekomen, zoals opgenomen in de argumentatie.
    De voorwaarden rond de brandweer is mee opgenomen in het concept. De rest van de voorwaarden worden mee opgenomen in de volgende fase.

 

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030101 - Geclusterde projecten publieke ruimte
2LMS030101M01517 - SWOU12389 Wapper

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het concept voor wegeniswerken op de Wapper (bovenlokale wegenis), district Antwerpen.

Artikel 2

Het districtscollege keurt het concept voor wegeniswerken op Hopland (lokale wegenis), district Antwerpen, goed.

Artikel 3

Het districtscollege neemt kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 5

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht aan Water-link:
  • opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • Na de inspraakprocedure:
  • concept uitwerken tot een voorontwerp

Bestuurscoördinator district Antwerpen

communicatie en participatietraject organiseren


Bijlagen

 • 20230511_12389_Conceptnota_DEF_1.pdf
 • 20230511_12389_Conceptnota_DEF_2.pdf
 • 20230602_12389_Aanpassingen_Concept_WAPPER.pdf