Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCAN_00139 - District Antwerpen. Stefaniestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 06/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Tom Van den Borne, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Paul Cordy, voorzitter districtscollege
2023_DCAN_00139 - District Antwerpen. Stefaniestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCAN_00139 - District Antwerpen. Stefaniestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Stefaniestraat in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 10 maart 2017 (2268); 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Brederode-Harmonie";  
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • is opgenomen in de proefopstelling "maatregelen tegen foutparkeerders op de hoeken met de Lange Lozanastraat-Stefaniestraat" goedgekeurd door het college op 25 februari 2022 (jaarnummer 1633).

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Op 4 september 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Stefaniestraat om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen. 

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te fietsen (artikel 1);
 • verwijderen van de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 48 (artikel 2). Onderzoek heeft uitgewezen dat deze plaats niet langer gebruikt wordt. 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Stefaniestraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 10 maart 2017 (jaarnummer 2268).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen