Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCAN_00134 - Schuttershofstraat. Correctiebestelling. SWOU12290D - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 06/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Tom Van den Borne, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Paul Cordy, voorzitter districtscollege
2023_DCAN_00134 - Schuttershofstraat. Correctiebestelling. SWOU12290D - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2023_DCAN_00134 - Schuttershofstraat. Correctiebestelling. SWOU12290D - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de zitting van 3 augustus 2018 (jaarnummer 7159) gunde het college de raamovereenkomst voor het aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II en een deskundige infrastructuur sloopopvolgingsplannen, op basis van bestek GAC_2018_00057, aan ABO nv, Derbystraat 55, 9051 Gent, met ondernemingsnummer 0456.322.543.

De gunningsbrief werd verzonden op 23 augustus 2018.

In het kader van wegeniswerken in Schuttershofstraat, diende er een sloopopvolgingsplan opgemaakt te worden. Hiervoor werd op basis van de offerte 33986 bestelbon 4005520833 opgemaakt voor een bedrag van 734,51 EUR (inclusief btw).

De offerte 53315.O.01/RGH voor een bedrag van 7.802,77 EUR (inclusief btw) is een vervolg van de draftversie van het technisch voorstel en sloopopvolgingsplan die reeds werd ontvangen voor dit project van ABO nv. In deze fase worden de effectieve onderzoeken uitgevoerd.

Argumentatie

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Algemene financiële opmerkingen

Deze verdere vastlegging heeft betrekking op de eerdere gunning SWOU12290D aanstelling sloopexpert in 2022, op raamovereenkomst GAC_2017_00057. Vandaar dat voor de bestelbon 4105062896 dezelfde raamovereenkomst gebruikt wordt.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0111 - Strategisch Programma: Wandelstad
2ANT011101 - Wandelstad
2ANT011101M01339 - SWOU12290 Schuttershofstraat

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling goed voor een bedrag van 7.802,77 EUR (inclusief btw). Dit is uitgevoerd worden door de firma ABO NV, Derbystraat 55, 9051 Gent, ondernemingsnummer 0456322543Bestelbon 4105062896 is hiervoor opgemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Sloopopvolgingsplan
Schuttershofstraat
SWOU12290D

ABO nv
Derbystraat 55
9051 Gent

ondernemingsnummer:
0456 322 543
rekeningnummer:
BE54 3900 5222 9097
7.802,77 EURbudgetplaats:5002500000
budgetpositie:224
functiegebied:2ANT011101M01339
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090200
budgetperiode:2300
4105062896