Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCAN_00166 - Bestek GAC_2023_02586. Opmaak van een natuurbeheerplan voor het Park Spoor Noord, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/03/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00166 - Bestek GAC_2023_02586. Opmaak van een natuurbeheerplan voor het Park Spoor Noord, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DCAN_00166 - Bestek GAC_2023_02586. Opmaak van een natuurbeheerplan voor het Park Spoor Noord, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Park Spoor Noord werd aangelegd op de locatie van het voormalige spoorwegemplacement Spoor Noord. Sinds de opening in 2008 kent het een groot succes als sport- en ontspanningsruimte tot buiten de grenzen van het district Antwerpen. Aan de hand van een natuurbeheerplan wil het district een duurzame lange termijn visie (24 jaar) en doelstellingen vastleggen voor groen- en natuurelementen binnen het park. Deze visie en doelstellingen dienen afgestemd te worden op het sterke recreatieve gebruik van het park en de stedelijke context. Tevens wordt een toegankelijkheidsregeling opgesteld die vastlegt waar welke vormen van zachte recreatie toegelaten zijn.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. Prijs op een totaal van 50 punten.
  2. Timing en plan van aanpak van de gezamenlijke opdracht op een totaal van 30 punten.
  3. Kennis, ervaring, samenstelling en inzet van uitvoerend team op een totaal van 20 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.


In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor groen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010507 - Investeringsplan parken

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestek GAC_2023_02586 voor "Opmaak van een natuurbeheerplan voor het Park Spoor Noord, Antwerpen" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

districtssecretaris

dit besluit opnemen in de rapportering aan de districtsraad onder "dagelijks bestuur" omwille van investeringen >10.000,00 EUR (exclusief btw)

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Opmaak van een natuurbeheerplan voor het Park Spoor Noord, Antwerpen 


budgetplaats: 5004000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2ANT010507A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090680
budgetperiode: 2300 en 2400

volgt laterBijlagen

  • 02586_20230315_bestek_administratieve_en_technische_bepalingen.pdf
  • 02586_20230307_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02586_20230309_Inventaris.xls