Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCAN_00176 - Legislatuur 2019-2024 - Wijziging samenstelling bijzondere raadscommissies - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 27/03/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00176 - Legislatuur 2019-2024 - Wijziging samenstelling bijzondere raadscommissies - Kennisneming 2023_DCAN_00176 - Legislatuur 2019-2024 - Wijziging samenstelling bijzondere raadscommissies - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 werd het nieuwe districtsbestuur geïnstalleerd op de installatievergadering van de districtsraad.

Op 18 februari 2019 (jaarnummer 28) keurde de districtsraad de oprichting van de bijzondere raadscommissies goed.

Op 18 februari 2019 (jaarnummer 48) keurde de districtsraad de oprichting van de bestendige districtsraadscommissie goed.

Op 20 februari 2023 (jaarnummer 21) werd de heer Firuz Gohari aangesteld in het mandaat van districtsraadslid. 

Argumentatie

De districtsraad kan bijzondere raadscommissies oprichten met een evenredige verdeling van mandaten.

De vergaderingen zijn openbaar, tenzij twee derde van de aanwezige raadsleden om een gesloten zitting vraagt of indien het om de persoonlijke levenssfeer gaat.

De vergaderingen zijn rechtsgeldig ongeacht het aantal aanwezige leden.

De bijzondere raadscommissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De leden van de bijzondere raadscommissies kiezen in openbare zitting een voorzitter. De stemming is geheim en schriftelijk op basis van voordrachtsakten die uiterlijk drie dagen vóór de vergadering van de bijzondere raadscommissie bij de secretaris worden ingediend. Een lid van het uitvoerend bestuur kan geen voorzitter zijn van een bijzondere raadscommissie.

Iedere bijzondere raadscommissie bestaat uit 13 raadsleden. De mandaten voor iedere bijzondere raadscommissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de raad is samengesteld. De districtsraadsleden ontvangen presentiegeld bij aanwezigheid in een bijzondere raadscommissie.

De samenstelling van de bijzondere raadscommissie sport, communicatie, innovatie, evenementen & feestelijkheden, cultuur, participatie & Burgerbegroting, stadsmakers & wijkwerking wordt door het ontslag van raadslid Amber Paris en de opvolging door raadslid Firuz Gohari gewijzigd.

Regelgeving: bevoegdheid

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

  • artikelen 37 en 126 bepalen dat:
    • de districtsraad commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit districtsraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de districtsraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen;
    • de districtsraad bepaalt per districtsraadscommissie het aantal leden;
    • de districtsburgemeester of districtsschepenen kunnen geen voorzitter zijn van een districtsraadscommissie;
  • artikelen 17 en 119 behandelen de presentiegelden voor de districtsraadsleden. 

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) en het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districten bepaald. 

Algemene financiƫle opmerkingen

Het meerjarenplan 2020 - 2025 voorziet de nodige kredieten voor de uitbetaling van het presentiegeld. Dit gebeurt per kwartaal en aan de hand van de aanwezigheidslijsten die de raadsleden ondertekenen bij aanvang van de vergadering. Een lid van het uitvoerend bestuur ontvangt geen presentiegeld voor aanwezigheid in een bijzondere raadscommissie.

Budgetperiode Omschrijving Bestelbon
2019-2024 Presentiegeld raadsleden Uitbetaling via Payroll

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van volgende bijzondere raadscommissie:

  • bijzondere raadscommissie sport, communicatie, innovatie, evenementen & feestelijkheden, cultuur, participatie & Burgerbegroting, stadsmakers & wijkwerking.

De heer Firuz Gohari zal voor Groen mevrouw Amber Paris vervangen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.