Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCAN_00164 - Konijnenwei. Speelterrein. SWOU12299 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/03/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00164 - Konijnenwei. Speelterrein. SWOU12299 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCAN_00164 - Konijnenwei. Speelterrein. SWOU12299 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

Jaarnummer

Bestek GAC/2017/4379 (SWOU11111)

Aanleg park en parking 

 goedkeuring college

 28 april 2017

3897
Voorontwerp 
Nieuwe Ringpark Zuid
goedkeuring college8 juli 20225674

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein

29 september 2022Het speelterrein aan de Konijnenwei werd aangelegd in 2011. Intussen is het aan vervanging toe. In 2018 werd de Konijnenwei omgevormd tot park. Het districtscollege wenst van de gelegenheid gebruik te maken om het speelterrein een betere inplanting te geven binnen het park.

Op 8 juli 2022 (jaarnummer 5786) keurde het college het voorontwerp goed voor Ringpark Zuid. In de toekomst zal de Konijnenwei deel gaan uitmaken van dit park. De zuidknoop wordt hierbij gecompacteerd en de Singel wordt verlegd naar de zuidkant van het terrein. In de toekomst zal de omgeving aangenamer en veiliger worden. Daarvoor zijn wel ingrijpende werken nodig, die zullen starten vanaf 2025. Het speelterrein zelf blijft op de huidige plaats behouden, maar het zal langdurig omgeven zijn door een werfzone.

De Konijnenwei wordt verder versterkt als groene, natuurlijke, duurzame recreatieruim.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt het definitief ontwerp ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Situering

De Konijnenwei is een buurtpark, gelegen aan de rand van de Brederodewijk in Antwerpen. Het terrein wordt begrensd door de Singel, een snelwegafrit en het spoor. In het park bevindt zich een speelterrein. Een deel van dit terrein werd aangelegd in 2011. In 2018 werd het uitgebreid met een lichttoegankelijk deel. Het oudste deel is aan vernieuwing toe. Dit deel wordt op een nieuwe plek ingeplant, die iets verder van de Singel en de afrit ligt. Het nieuwere gedeelte wordt op de bestaande plaats behouden. Om de eenheid te bewaren, worden de toestellen in dit deel mee vernieuwd. De nog bruikbare toestellen worden op het terrein hergebruikt.

Randvoorwaarden

 • Het speelterrein zal bestaan uit een lichttoegankelijk gedeelte en een niet lichttoegankelijk gedeelte.
 • Beide delen dienen een gevarieerde inrichting te krijgen, met een maximale diversiteit aan spelvormen.
 • Er dient voldoende aandacht te zijn voor integrale toegankelijkheid.
 • De bestaande ‘container-tipi’ wordt behouden. Ook de bestaande wadi met gebouwrestanten wordt behouden.
 • De nog niet afgeschreven toestellen dienen te worden hergebruikt op het terrein. Wanneer de toestellen zijn afgeschreven, kunnen ze worden weggenomen zonder dat dit de werking van het nieuwe speelterrein hindert.
 • De plek van het oude speelterrein wordt ingericht als informele zone voor speelaanleidingen. Ze bevat nog inrichtingselementen zoals speelheuvels en verhardingen. Deze dienen met minimale ingrepen tot een samenhangend landschappelijk geheel gevormd te worden.
 • Alle bomen dienen behouden te worden. Overig groen dient in de mate van het mogelijke behouden te worden.
 • Rond het speelterrein dienen voldoende zitbanken voorzien te worden. Deze zitbanken en eventueel ander straatmeubilair komen uit de straatmeubilaris van stad Antwerpen. 
 • Alle toestellen moeten voldoen aan de geldende normering of gelijkwaardig. Dit houdt in dat er een risicoanalyse gebeurt voor ingebruikname.
 • Op en rondom het speelterrein mogen nergens losse materialen toegepast worden, met uitzondering van speelzand, houtsnippers of grind.

Materialen

Aansluitend bij het natuurlijke en ruwe karakter van het park, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke, onbehandelde materialen. De ondergrond wordt voorzien in speelzand, houtsnippers of grind. De toestellen zijn van hout. Er kunnen andere natuurlijke materialen, zoals keien, toegevoegd worden. Roestvrij staal is toegelaten voor glijbanen, schommelkettingen en dergelijke, waar geen natuurlijk alternatief voorhanden is. Het gebruik van kunststof en kunstmatige kleurtoevoegingen dient te worden vermeden.

Concept

De volledige speelzone wordt via het ‘Design & Build’-principe aanbesteed. De noodzakelijke randvoorwaarden worden in een nota opgenomen. Op basis hiervan zal de opdrachtnemer een concept voorstellen.

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. Het speelterrein in de Konijnenwei is een bovenlokaal speelterrein.

Inspraak

Er vond een inspraakmoment plaats op 3 november 2022. Een online bevraging werd georganiseerd in februari 2023. De resultaten van deze bevragingen worden ter informatie aan de inschrijvers meegegeven, zodat ze hier zelf een interpretatie van kunnen maken.

Enkele algemene conclusies van de bevragingen:

 • Er is vraag naar een gevarieerd aanbod van speeltoestellen;
 • Er is vraag naar voldoende schaduw op het speelterrein;
 • Er is vraag naar een aanbod van sporttoestellen, maar het budget van deze opdracht is daarvoor niet toereikend;
 • Het gebruik van de bestaande tipi-constructie mag niet gehypothekeerd worden.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2400/5001000000/220/2ANT010503M01348/2AN090739

Adviezen

coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig onder voorwaarden
 • Speelruimtevergadering
 • 29/09/2023
 • Gunstig onder de volgende voorwaarden:
  1. Te nuanceren in de tekst: hergebruik van toestellen of onderdelen van. Het lijkt nu dat alles uit zone B geheel te hergebruiken is. Dat valt te betwijfelen dus ook zo aanpassen in de tekst. Dit werd aangepast in de nota.
  2. Er zit een contradictie in de tekst over zone C: eerst wordt gezegd dat zone C niet lichttoegankelijk moet zijn, daarna wordt gevraagd dat na het verdwijnen van de toestellen van zone B er nog steeds evenveel (graag 1/3de) licht toegankelijke toestellen in de zone zijn. Dit werd aangepast in de nota.
  3. Best ook benadrukken dat niet lichttoegankelijk en licht toegankelijk 2 aparte zones zijn (die samen 1 geheel vormen) om conflicten te vermijden. Dit werd aangepast in de nota.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010503 - Sporten, spelen & beleven
2ANT010503M01348 - SWOU12299 Singel (Konijnenwei)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (16 maart 2023) voor het speelterrein Konijnenwei, district Antwerpen, goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

taak

SW/Publieke Ruimte

Opmaak van de aanbestedingsdocumenten


Bijlagen

 • 20230302_12299_Design-en-Buildnota_DO.pdf
 • 20230201_verslag_inspraakmoment_konijnenwei.pdf
 • 20230201_verslag_enquete_konijnenwei.pdf
 • 20230316_12299_DO.pdf