Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCAN_00168 - Beerschotstraat - Schijfwerpersstraat. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13710A. Intrekking - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/03/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00168 - Beerschotstraat - Schijfwerpersstraat. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13710A. Intrekking - Goedkeuring 2023_DCAN_00168 - Beerschotstraat - Schijfwerpersstraat. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13710A. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2020/01434
Bestek en procedureGoedkeuring college15 januari 2021

386

Publicatie
18 januari 2021
GunningGoedkeuring college9 april 2021

2930

Toewijzingsbrief
30 april 2021
GunningGoedkeuring districtscollege20 februari 2023103


Op 9 april 2021 (jaarnummer 2930) gunde het college de raamovereenkomst "onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen, perceel 2 – cluster Midden, district Antwerpen, inclusief de bovenlokale locaties", aan de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434. De sluiting opdracht werd verzonden op 30 april 2021 met ingangsdatum 3 mei 2021.

Het districtscollege keurde op 20 februari 2023 (jaarnummer 103) de onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen in de Beerschotstraat en de Schijfwerpersstraat goed. De betonstraatstenen in de rijbaan worden vervangen door asfalt.

De initiële vastlegging werd gedaan voor de Beerschotstraat en de Schijfwerpersstraat tussen de VII Olympiadelaan en de Abdijstraat. Het stuk Schijfwerpersstraat tussen de Julius De Geyterstraat en VIIe Olympiadelaan dient ook mee opgenomen te worden in de werken. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling trekt daarom de initiële gunning in en legt de aangepaste opdracht SWPR13710A ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01434, de opdracht SWPR13710A op, voor een bedrag van 216.384,89 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten late vanGunningHerziening en VH21% btwTotaal
District Antwerpen 

216.384,89

70.280,23

60.199,68

346.864,80

Uitvoeringstermijn: 37 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

prijsherziening en overschrijding VHin EURperiode van opmaak: mei 2022
posten inclusief bitumineuze verhardingen

27.125,77

35,509%

actuele prijsherziening
posten exclusief bitumineuze verhardingen

21.515,97

15,592%

actuele prijsherziening
overschrijding VH

21.638,49 

10%


Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43, §4 bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele ondernemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. 

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Beerschotstraat en de Schijfwerpersstraat zijn lokale straten. 

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005548303 opgemaakt voor een bedrag van 346.864,80 EUR inclusief btw. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010502 - Publiek domein
2ANT010502M03086 - SWPR13710 Beerschotstraat, Schijfwerpersstraat (asfaltering)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist het besluit van 20 februari 2023 met jaarnummer 103 in te trekken.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13710A, Beerschotstraat en Schijfwerpersstraat, district Antwerpen, voor onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen goed voor een bedrag van 216.384,89 EUR (exclusief btw). De werken worden uitgevoerd door de firma VHP Wegenbouw bvba, Steenborgerweert 20 te 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0822.942.060, op basis van bestek GAC/2020/01434, Perceel 2.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 346.864,80 EUR.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13710A

Beerschotstraat, Schijfwerpersstraat

VHP Wegenbouw bvba
Steenborgerweert 20
2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0822.942.060
Rekeningnummer: BE68 1030 2365 4934

346.864,80 EUR

budgetplaats: 5002500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2ANT010502M03086
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090610
budgetperiode: 2300
4005548303 

Bijlagen

  • 20230309_SchijfwerpersstraatBeerschotstraat_SWPR13710.xlsx