Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCAN_00174 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Buurt in bloei - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/03/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00174 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Buurt in bloei - Goedkeuring 2023_DCAN_00174 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Buurt in bloei - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed. 

District Antwerpen organiseert tussen april 2023 en augustus 2023 guerrilla-acties 'Buurt in bloei'.

Argumentatie

Dienstnota financiën “Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW” van 17 december 2018 bepaalt dat voor normale bestellingen > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR exclusief btw op het exploitatiebudget de betreffende bestelbons - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Het college keurt als budgethouder deze lijsten goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor groen.

Algemene financiële opmerkingen

Voor de guerrilla-acties 'Buurt in bloei' werden volgende leveranciers aangeschreven:

- Zanzibar BVBA
- JADA Events BVBA
- Cravat Events BV

Cravat Events BV diende als enige leverancier een offerte in. 

Op basis van de gunningscriteria wordt de opdracht gegund aan de leverancier Cravat Events BV, Grote Steenweg 22 te 2550 Kontich (ondernemingsnummer 0660.790.229). De kostprijs voor de guerrilla-acties 'Buurt in bloei' bedraagt 10.868,22 EUR incl. BTW.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0102 - District innoveert (innovatie)
2ANT010205 - Groen en ontharding

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestelbon 4005548468 voor de guerrilla-acties 'Buurt in bloei' goed voor een bedrag van 8.982,00 EUR + 1.886,22 EUR = 10.868,22 EUR inclusief BTW. De guerrilla-acties wordt uitgevoerd door Cravat Events BV, Grote Steenweg 22, 2550 Kontich (ondernemingsnummer 0660.790.229).

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Cravat Events BV

Grote Steenweg 22

2550 Kontich

Ondernemingsnummer: 0660.790.229

IBAN: BE63 0017 8640 1308


 10.868,22 EUR 

budgetplaats: 5004000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2ANT010205A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090680
budgetperiode: 2300 

 4005548468