Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCAN_00175 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestelling op investeringsbudget. Aankoop digitaal scherm - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/03/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00175 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestelling op investeringsbudget. Aankoop digitaal scherm - Goedkeuring 2023_DCAN_00175 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestelling op investeringsbudget. Aankoop digitaal scherm - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed. 

Op 6 november 2020 (jaarnummer 9260) keurde het college van burgemeester en schepenen de raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van led en LCD-schermen, inclusief onderhouds- en herstel contract goed. 

Argumentatie

De dienstnota financiën “Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW” van 17 december 2018.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 8 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor communicatie.

Algemene financiële opmerkingen

District Antwerpen wil digitale schermen laten plaatsen om districtsnieuws te publiceren. Het digitale scherm zal geplaatst worden op Linkeroever, in de omgeving van de Beatrijslaan tegenover het Frederik van Eedenplein. Voor de aankoop van het scherm wordt een beroep gedaan op het raamcontract van leverancier Q-Lite BVBA voor een totaalbedrag van 32.481,91 EUR.

Wegens een prijsverhoging op het raamcontract is er een tekort op rubricering SUB_NR/INTERN/2300/5003500000/225/2ANT010601A00000/2AN090190 voor de aankoop van het digitale scherm. Hiervoor zal een ika-light op investeringskrediet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het districtscollege.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0106 - Modern district
2ANT010601 - Transparante communicatie

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de aankoop van een LCD-scherm goed voor een bedrag van 26.844,55 EUR + 5.637,36 EUR (21% btw) = 32.481,91 EUR. Dit kan uitgevoerd worden door de firma Q-Lite BVBA, Wiekenweg 13 2387 Baarle-Hertog, met ondernemingsnummer 0460.689.028Bestelbon 4005548723 is hiervoor opgemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Q-Lite BVBA
Wiekenweg 13
2387 Baarle-Hertog
Ond.nr.: 0460.689.028
Iban nr.: BE45 2300 5689 7489
32.481,91 EURbudgetplaats: 5003500000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2ANT010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090190
budgetperiode: 2300
4005548723