Terug
Gepubliceerd op 03/05/2023

2023_DCAN_00242 - Bestek GAC_2023_02604. Meerjarenovereenkomst voor de organisatie van een seniorensportdag - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
di 02/05/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00242 - Bestek GAC_2023_02604. Meerjarenovereenkomst voor de organisatie van een seniorensportdag - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DCAN_00242 - Bestek GAC_2023_02604. Meerjarenovereenkomst voor de organisatie van een seniorensportdag - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

District Antwerpen is op zoek naar een opdrachtnemer om de komende twee edities van een seniorensportdag te organiseren. 

De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2023_02604 uit te schrijven. 

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. organisatie en invulling van het evenement op een totaal van 90 punten.
  2. budgetplanning op een totaal van 10 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 89, §1, eerste lid, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat het geraamde bedrag van de opdracht lager ligt dan het in dit artikel vastgelegd bedrag van 750.000 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde) voor de opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten opgesomd in bijlage III.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010402 - Sporten & bewegen

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestek GAC_2023_02604 voor het afsluiten van een meerjarenovereenkomst voor de organisatie van een seniorensportdag goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Meerjarenovereenkomst voor de organisatie van een seniorensportdag


budgetplaats: 5001500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2ANT010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090749
budgetperiode: 2300, 2400 

bij gunning


Bijlagen

  • 02604_bestek.pdf