Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCAN_00287 - District Antwerpen. Van Schoonbekestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 22/05/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00287 - District Antwerpen. Van Schoonbekestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCAN_00287 - District Antwerpen. Van Schoonbekestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Van Schoonbekestraat in district Antwerpen: 

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 10 februari 2023 (jaarnummer 810);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Harmonie-Brederode"; 
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • maakt deel uit van het reglement "gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen, district Antwerpen".

In de Van Schoonbekestraat, ter hoogte van de nummers 94 en 96, is een laad- en loszone ingericht voor leveringen aan een supermarkt. De laad- en loszone is geldig van 7.00 tot 16.00 uur. De supermarkt vraagt hun leveranciers om zeker om 7.00 uur te komen omdat in deze straat vanaf 8.00 uur veel bussen rijden voor de school KOCA iets verderop. Vaak staan er tegen 7.00 uur nog wagens geparkeerd en als de supermarkt dan belt naar de Blauwe Lijn, duurt het even vooraleer er opgetreden kan worden.

Er wordt nu - in samenspraak met de Blauwe Lijn - voorgesteld om de laad- en loszone al vanaf 6.00 uur in te richten, zodat het personeel van de supermarkt vroeger kan bellen als er foutparkeerders zijn en de zone zeker leeg is tegen 7.00 uur. 

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • door het aanvangsuur van de laad- en loszone te vervroegen naar 6.00 uur, zal de Blauwe Lijn voldoende tijd hebben om op te treden tegen foutparkeerders. De laad- en loszone zal dan ontruimd zijn tegen dat de leveranciers toekomen (artikel 3). 
De parkeerbalans blijft ongewijzigd, maar de parkeertijd neemt met één (1) uur af.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 12 mei 2023 Gunstig onder voorwaarden

De verkeerspolitie meldt: "De argumentatie dient veranderd te worden dat de blauwe lijn dit heeft voorgesteld, niet de verkeerspolitie."

Het besluit werd conform de opmerking van de verkeerspolitie aangepast.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Van Schoonbekestraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 10 februari 2023 (jaarnummer 810).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen