Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCAN_00285 - Van Craesbeeckstraat. Wegeniswerken. SWOU12724 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 22/05/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00285 - Van Craesbeeckstraat. Wegeniswerken. SWOU12724 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCAN_00285 - Van Craesbeeckstraat. Wegeniswerken. SWOU12724 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

projectdefinitie en concept

districtscollege 

28 maart 2022

142

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

29 april 2022

3478

info bewoners

participatiemoment

19 april 2022

 

adviezen
Coördinatieoverleg Openbaar Domein 
16 mei 2022

Voorontwerp
goedkeuring districtscollege
4 juli 2022339

Het districtscollege keurde in zitting van 4 juli 2022 (jaarnummer 339) het voorontwerp voor de wegeniswerken in de Van Craesbeeckstraat, district Antwerpen goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het voorontwerp vertaald in een definitief ontwerp.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd. De Van Craesbeeckstraat is een lokale straat. 

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van het voorontwerp volgende wijzigingen aangebracht:

 • er werd bijkomend onderzoek gedaan naar het behouden en versterken van het erfgoedkarakter van de Fierensblokken. Daarbij was het van belang om de muurtjes die de voortuinen afbakenen in de Van Craesbeeckstraat te behouden in het nieuwe ontwerp. In het aangepaste ontwerp worden de parkeerplaatsen in de Van Craesbeeckstraat maximaal geclusterd. Hierdoor komt ruimte vrij voor de muurtjes, bijkomend groen en verblijfsruimte; 
 • het deel van de Prekerstraat tussen de Nationalestraat en de Van Craesbeeckstraat werd mee opgenomen in het ontwerp. Het karakter van de Van Craesbeeckstraat wordt doorgetrokken met ruimte voor groen, terrassen, deelmobiliteit en enkele parkeerplaatsen. Het ontwerp werd algemeen verder uitgewerkt waarbij er maximaal ingezet wordt op vergroening. Zo wordt er ook bijkomend vergroend ter hoogte van het kruispunt Prekerstraat/Van Craesbeeckstraat;
 • het ondergronds wortelvolume en de types bomen werden voor het volledige project bepaald.

Parkeerbalans

Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 42 plaatsen in de bestaande toestand naar 36 plaatsen in de nieuwe toestand. Hiervan worden zes parkeerplaatsen voorbehouden voor deelauto’s. De straat wordt een woonerf, waardoor het niet langer mogelijk is om aan beide zijden van de straat te parkeren. 

Bomenbalans

Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. In de bestaande toestand zijn er slechts 3 bomen aanwezig. Twee bomen blijven behouden en er worden 39 nieuwe bomen aangeplant. De bestaande bomen blijven behouden en er worden 38 nieuwe bomen aangeplant. Volgende types bomen worden voorzien in het ontwerp: Fraxinus pennsylvanica 'Zundert’, Carpinus betulus, Ulmus 'Lobel', Crataegus monogyna 'Stricta', Zelkova serrata 'Village Green', Styphnolobium japonicum 'Regent', Crataegus monogyna, Prunus x gondouinii 'Schnee', Cornus mas en Crataegus monogyna 'Stricta'. De boom die niet behouden blijft, wordt verwijderd in het kader van het bodemsaneringsproject van OVAM. Dit is noodzakelijk om de plaatselijke ondergrondse vervuiling te kunnen saneren. 

Hemelwaterplan

Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.

De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Van Craesbeeckstraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld. Er zal een infiltratieput zoals in de Lange Ridderstraat worden geïntegreerd, alsook infiltratiebuizen in het noordelijke deel van de straat.

Omgevingsvergunning

Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2400/5002500000/224/2ANT011101M01891/2AN090200.

Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Advies COD – 14 november 2022

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op het definitief ontwerp op voorwaarden dat:

 • in overleg met district en SW/OE te onderzoeken of de muurtjes geïntegreerd kunnen worden in het ontwerp, rekening houdend met maximale vergroening, het publieke karakter van de zone en de vooropgestelde parkeerbalans van het DO.   
 • het ontwerp werd aangepast in functie van de erfgoedwaarde van de muurtjes. Dit resulteert in het clusteren van de parkeerplaatsen waardoor ruimte wordt gecreëerd voor de muurtjes alsook een betere connectie kan gemaakt worden tussen de twee Fierensblokken; 
 • de detaillering van de publieke en private groenvakken, in overleg met SB/Groen verder uitgewerkt wordt, in functie van generieke afspraken omtrent de groene gevelvakken; 
  • werd mee opgenomen in het ontwerp. 
 • de inrichting van de asverschuiving wordt verfijnd in overleg met SW/MOB. 
  • de asverschuiving werd aangepast in functie van betere veiligheid en leesbaarheid. 
 • de locaties voor de dropzones voor deelmobiliteit in overleg met SW/MOB verder onderzocht wordt.
  • er wordt een zone voor deelmobiliteit voorzien in de Prekerstraat. 
 • de detaillering van mogelijke speelaanleiding verder uitgewerkt worden in overleg met TV/Jeugd en Sport 
  • dit werd verder uitgewerkt. 
 • de zitmuren, waar nodig, skateproof worden voorzien.  
  • De zitmuren werden vervangen door standaard zitbanken. 
 • de parkeerplaatsen ingericht worden conform het draaiboek openbaar domein en onderzocht wordt hoe foutparkeren bijkomend vermeden kan worden.   
  • De parkeerplaatsen werden aangepast, en waar nodig werden maatregelen genomen in functie van foutparkeren.  
 • de locatie voor de zone voor huisvuilophaling wordt herbekeken in functie van de draaicirkels.   
  • De locatie voor de huisvuilophaling bevindt zich buiten de bochtstralen op de hoeken van de straten rondom de Fierensblokken. 
 • de paaltjes, ter hoogte van de Kronenburgstraat, worden verplaatst (bvb in lijn met de gevel).   
  • De locatie van de paaltjes werd aangepast. 
 • de detaillering van de speelaanleiding en zitgelegenheden verder uitgewerkt worden;
  • Deze werden verder uitgewerkt in het ontwerp. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0111 - Strategisch Programma: Wandelstad
2ANT011101 - Wandelstad
2ANT011101M01891 - SWOU12724 Van Craesbeeckstraat

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp van 25 april 2023 voor de wegeniswerken in de Van Craesbeeckstraat, district Antwerpen, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de wegeniswerken in de Van Craesbeeckstraat, district Antwerpen, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdrachtdocumenten opmaken.
 • Opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district

nodige budgetten voorzien


Bijlagen

 • 20230425_12747_BT_DO_BOVENBOUW.pdf
 • 20230425_12747_BT_DO_ONDERBOUW.pdf
 • 20230906_12724_DO_verslag_inspraakmoment.pdf
 • 20230425_12747_NT_DO_BOVENBOUW.pdf
 • 20230425_12747_NT_DO_ONDERBOUW.pdf