Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCAN_00290 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen bijzondere raadscommissies januari tot en met juni 2024 - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 22/05/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00290 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen bijzondere raadscommissies januari tot en met juni 2024 - Kennisneming 2023_DCAN_00290 - Legislatuur 2019-2024 - Data zittingen bijzondere raadscommissies januari tot en met juni 2024 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het secretariaat van district Antwerpen stelde een planning op met de data van de zittingen van de bijzondere raadscommissies in de eerste helft van 2024.

Juridische grond

Art. 37 §5 DLB (overeenkomstig art. 126 DLB van toepassing op de districten): het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels voor de samenstelling en de werkwijze van de commissie, alsook voor de toekenning van presentiegelden, met dien verstande dat de leden met raadgevende stem, vermeld in paragraaf 3, vierde lid, hetzelfde presentiegeld krijgen als de andere leden

Artikel 55 van het huishoudelijkregelement district Antwerpen bepaalt dat de districtsraadscommissies per e-mail worden bijeengeroepen door de voorzitter; de agenda wordt als bijlage aangehecht.

Argumentatie

Om de leden van het districtscollege en de districtsraad in staat te stellen tijdig een planning van hun agenda's op te maken, is het aangewezen kennis te nemen van de data van de vergaderingen van de bijzondere raadscommissies.

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van onderstaande data voor de bijzondere raadscommissiezittingen tot en met juni 2024:

Bijzondere raadscommissie parken & groenvoorziening, jeugd, senioren, leefmilieu, financiën, markten & foren, lokale economie, straatbeeld, relatie nutsbedrijven, erfgoed, veiligheid, toerisme

  • Woensdag 17 januari 2024;
  • Woensdag 13 maart 2024;
  • Woensdag 15 mei 2024.

Bijzondere raadscommissie publiek domein, mobiliteit en burgerlijke stand

  • Woensdag 21 februari 2024;
  • Dinsdag 16 april 2024;
  • Woensdag 12 juni.

Bijzondere raadscommissie sport, communicatie, innovatie, evenementen & feestelijkheden, cultuur, participatie & Burgerbegroting, stadsmakers & wijkwerking

  • Dinsdag 20 februari 2024;
  • Woensdag 17 april 2024;
  • Dinsdag 11 juni 2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.