Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCAN_00154 - Bestek GAC_2023_02592 (SWOU12297). Heraanleg speelterrein Volhardingstraat, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 20/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00154 - Bestek GAC_2023_02592 (SWOU12297). Heraanleg speelterrein Volhardingstraat, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DCAN_00154 - Bestek GAC_2023_02592 (SWOU12297). Heraanleg speelterrein Volhardingstraat, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege van Antwerpen wenst het speelterrein in de Volhardingstraat opnieuw aan te leggen. Dit biedt de opportuniteit om over te gaan tot de volledige vernieuwing van het terrein, waardoor de algemene beeldkwaliteit alsook de verblijfs- en belevingswaarde wordt geoptimaliseerd. Met de aanleg van een nieuwe, ruimere speelzone zorgt het district voor een bespeelbare openbare ruimte. Op deze plaats is er ruimte voor een groen en avontuurlijk speelterrein waarbij reliëf en water deel uitmaken van de speelmogelijkheden.

Het districtscollege keurde in zitting van 11 april 2022 (jaarnummer 00190) de projectdefinitie en concept goed.

Om het speelterrein optimaal in te vullen, wordt een design and build opdracht uitgeschreven.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die een ontwerp heeft ingediend dat het meest voldoet aan de wensen en noden van de aanbestedende overheid.

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht gegund worden bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking omdat het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting over de toegevoegde waarde lager ligt dan 750.000 euro.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010503 - Sporten, spelen & beleven
2ANT010503M01346 - SWOU12297 Volhardingstraat (speelterrein)

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestek GAC_2023_02592 voor "Heraanleg speelterrein Volhardingstraat, Antwerpen" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

districtssecretaris

dit besluit opnemen in de rapportering aan de districtsraad onder "dagelijks bestuur" omwille van investeringen >10.000,00 EUR (exclusief btw)

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Heraanleg speelterrein Volhardingstraat, Antwerpen


budgetplaats: 5001000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2ANT010503M01346
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090739
budgetperiode: 2300

volgt later


Bijlagen

  • 02592_20230227_bestek_administratieve_bepalingen.pdf
  • 02592_20230217_Bijkomende_bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02592_20220708_bestek_technische_bepalingen.pdf
  • 02592_20230220_DO_ontwerpnota.pdf
  • 02592_20230123_samenvattende_opmeting_ter_info.xlsx
  • 02592_20210817_draaiboek_FTF_bestek.pdf
  • 02592_20220728_VGP.pdf