Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCAN_00158 - District Antwerpen. Abdijstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 20/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00158 - District Antwerpen. Abdijstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DCAN_00158 - District Antwerpen. Abdijstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Abdijstraat in district Antwerpen:

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen; 
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kiel";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • is opgenomen in de proefopstelling "Abdijstraat en omgeving", goedgekeurd door het college op 14 oktober 2022 (jaarnummer 8435). Met deze proefopstelling werd de rijrichting van de Abdijstraat en de De Bosschaertstraat op het Kiel omgedraaid.  

Op 7 maart 2023 werd een aanvraag ingediend door een burger om een terras in te richten ter hoogte van het nummer 180. De voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het nummer 180 dient daarom opgeschoven te worden.
De individuele taxistandplaats wordt niet langer behouden. Hierdoor komt er een parkeerplaats vrij. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt voor om deze op te nemen in de aanliggende laad- en loszone, waardoor deze met 5 meter verlengd kan worden.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • door de individuele plaats van de taxistandplaats te verwijderen, kan de laad- en loszone vergroot worden (artikel 3). Grotere vrachtwagens kunnen hier gebruik van maken zonder hinderlijk te zijn voor voetgangers die de straat willen oversteken. Ook taxibestuurders kunnen hiervan gebruik maken om klanten op te pikken en/of af te zetten;
 • door het inrichten van een terras ter hoogte van het nummer 180, wordt de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap verschoven (artikel 4).

De parkeerbalans neemt toe met één (1) plaats van 9.00 tot 18.00 uur.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 13 maart 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen legt het volgende voor aan de districtsraad antwerpen:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Abdijstraat in district Antwerpen, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 18 januari 2019 (jaarnummer 430).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen