Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCAN_00162 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lenteklaar - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 20/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00162 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lenteklaar - Goedkeuring 2023_DCAN_00162 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Lenteklaar - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 (jaarnummer 4) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed. 

District Antwerpen organiseert op zaterdag 25 maart 2023 en zondag 26 maart 2023 'Lenteklaar' en ondersteunt deze actie door soep te voorzien voor de deelnemers.

Argumentatie

Dienstnota financiën “Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW” van 17 december 2018 bepaalt dat voor normale bestellingen > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR exclusief btw op het exploitatiebudget de betreffende bestelbons - met uitzondering van correctiebestellingen - op lijst mogen worden verzameld door de bedrijven of diensten. Het college keurt als budgethouder deze lijsten goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven.

Algemene financiële opmerkingen

Voor het bedelen van soep voor de actie 'Lenteklaar' werden volgende leveranciers aangeschreven:

- Rebel Kitchens
- De kleine Matthias BVBA
- Vandevoorde Iris (Supersoep)
- Soepmie BVBA
- Vers-Zuid BVBA
- BO-AT BV (Comme Soupe)
- Traiteur Gevers BV
- Soeprème BVBA

Er werden 2 offertes ingediend door leveranciers Traiteur Gevers en Soepmie BVBA.

Op basis van de gunningscriteria wordt de opdracht gegund aan de leverancier Soepmie BVBA, Dambruggestraat 36/1 te 2060 Antwerpen (ondernemingsnummer 0526.793.736). De kostprijs voor bedelen van de soep bedraagt 7.536,45 EUR incl. BTW.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0101 - District gaat in dialoog (participatie)
2ANT010101 - Wijkgerichte werking

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt bestelbon 4005548064 voor het bedelen van soep in kader van de actie 'Lenteklaar' goed voor een bedrag van 7.109,86 EUR + 426,59 EUR = 7.536,45 EUR inclusief BTW. De bedeling wordt uitgevoerd door Soepmie BVBA , Dambruggestraat 36/1, te 2060 Antwerpen (Ondernemingsnummer 0526.793.736).

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Soepmie BVBA

Dambruggestraat 36/1

2060 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0526.793.736

IBAN: BE76 7310 3116 8495


 7.536,45 EUR 

budgetplaats: 5006000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2ANT010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090171
budgetperiode: 2300 

 4005548064