Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

2023_DCAN_00119 - Zuidervelodroom. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13046B - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/02/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00119 - Zuidervelodroom. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13046B - Goedkeuring 2023_DCAN_00119 - Zuidervelodroom. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13046B - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 2 - cluster Midden, district Antwerpen, inclusief bovenlokale locaties aan de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.

De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt opdracht SWPR13046B ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Het districscollege wenst het middenplein van de Zuidervelodroom deels te ontharden en er wordt een speelaanleiding voorzien in de vorm van stapkeien.
Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWPR13046B op, voor een bedrag van 19.067,21 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 31.443,74 (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Antwerpen
19.067,21
6.919,35
5.457,18
31.443,74
Uitvoeringstermijn: 10 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.


prijsherziening en overschrijding VHin EURperiode van opmaak: januari 2023
posten exclusief  bitumineuze verhardingen
4.556,94
26,70%
actuele prijsherziening
overschrijding VH
2.362,41
10%

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Zuidervelodroom is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005545806 opgemaakt voor een bedrag van 31.443,74 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0108 - Strategisch Programma: Burgerbegroting
2ANT010801 - Burgerbegroting
2ANT010801PA5156 - AN_Aantrekkelijke pleinen

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13046B, Zuidervelodroom, district Antwerpen, uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein, goed voor een bedrag van 19.067,21 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 2. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 31.443,74 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWPR13046B
Zuidervelodroom
Verbruggen bv
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
31.443,74 EUR
budgetplaats:5005000000
budgetpositie:224
functiegebied:2ANT010801PA5156
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2AN090190
budgetperiode:2300
 4005545806Bijlagen

  • 20221213_13046B_meetstaat.xlsx
  • 20221214_13046_DO_zuidervelodroom.pdf