Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

2023_DCAN_00118 - Hoogstraat. Grondverwerking. SWOU11122 - Vastlegging krediet - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 27/02/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Charlien Van Leuffel, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00118 - Hoogstraat. Grondverwerking. SWOU11122 - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2023_DCAN_00118 - Hoogstraat. Grondverwerking. SWOU11122 - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
bestek GAC_2019_00798goedkeuring college29 november 20199842
bestek GAC_2019_00798 - gunninggoedkeuring college10 april 20203331
verzenden gunningsbrief---12 mei 2020---

In zitting van 10 april 2020 (jaarnummer 3331) gunde het college de overeenkomst voor de grondverwerking, op basis van bestek GAC_2019_00798, aan G.R.C. nv, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, ondernemingsnummer 0456 950 667.

De gunningbrief werd verzonden op 12 mei 2020.

Argumentatie

“Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018”

Op 18 december 2018 (jaarnummer 345) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Voor de verwerking van grond in de Hoogstraat werden de kosten voor district Antwerpen geraamd op 6.016,10 EUR (excl btw) volgens de prijzen van de raamovereenkomst GAC_2019_00789.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. 

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Hoogstraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Algemene financiële opmerkingen

De kosten voor de grondverwerking in het project Hoogstraat SWOU11122 worden geraamd op 20.053,67 EUR (exclusief btw), en zijn als volgt samengesteld:

185m³ PFAS grond x 1,7 ton/m³= 314,50 ton x 62,44 EUR/ton= 19.637,38 EUR

Opmaak technisch verslag: 416,29 EUR

KostenEUR
PFAS grond19.637,38
Technisch verslag
416,29
Totaal20.053,67
21% btw
4.211,27
Totaal24.264,94
District Antwerpen 30% 7.279,48
Aquafin 70%16.985,46

Hiervoor werd bestelbon 4005543010 opgemaakt voor een bedrag van 6.016,10 EUR +21% btw= 7.279,48 EUR inclusief btw

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0111 - Strategisch Programma: Wandelstad
2ANT011101 - Wandelstad
2ANT011101M00245 - SWOU11122 Hoogstraat

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de bestelbon 4005543010 ten bedrage van 7.279,48 EUR (inclusief btw) voor de grondverwerking voor het project Hoogstraat (SWOU11122) aan G.R.C. nv, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht met ondernemingsnummer 0456.950.667, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Grondverwerking
Hoogstraat
SWOU11122

vast te leggen op:
G.R.C. nv
Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht

ondernemingsnummer:
0456 950 667
rekeningnummer:
BE86 2200 0406 5750

7.279,48 EURbudgetplaats: 5002500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2ANT011101M00245
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090200
budgetperiode: 2300
4005543010